هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی تاثیر القاء تتراپلوییدی بر شاخص‌های بقا و رشد در قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
چکیده فارسی مقاله هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر القای تتراپلوییدی در قزل آلای رنگین کمان بر بازماندگی و رشد است. در این تحقیق از 10 مولد ماده و یک مولد نر با میانگین وزنی110 ±2100 استفاده شد. لقاح به روش لقاح خشک انجام، پس از گذشتن حدود 4620 درجه-دقیقه از زمان لقاح نمونه برداری جهت تعیین زمان تشکیل اولین تقسیم سلولی صورت گرفت. پس از بررسی و تشخیص زمان اولین تقسیم سلولی در هر مولد ماده، بهینه سازی شوک گرمایی براساس آن و دمای شوک و مدت زمان شوک دهی انجام شد. سنجش سطح پلوییدی با استفاده از روش بررسی نقاط سازمان دهنده هستکی صورت گرفت. درصد بقا در زمان تفریخ و تا زمان شنای فعال ثبت و عملیات زیست سنجی تا روز 70 پرورش انجام شد. نتایج نشان داد که درصد القای تتراپلوییدی 80 درصد بود که با بررسی نقاط سازمان دهنده هستکی مشخص شد. نرخ بازماندگی از مرحله لقاح تا چشم زدگی در گروه تحت شوک و در گروه شاهد بود و کاهش معنی داری را در گروه تحت شوک نشان داد. از نظر شاخص های رشد در انتهای دوره آزمایش اختلاف معنی داری بین دو گروه دیده نشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effects of tetraploidization on survival and growth performance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
چکیده انگلیسی مقاله The aim of this study was to assess the effects of tetraploidy induction on survival and growth performance in rainbow trout. In this study, 10 female and one male breeder with an average weight of 2100 ±110 g were used. Fertilization was performed using dry method. After about 4620 degree-min post fertilization, sampling was performed to determine first cell division. After finding first cleavage interval in each female, heat shock was done and the ploidy percentage was assessed by NORs method. Survival and growth performance were analyzed till day 70 post hatch. The results showed that tetraploidy induction was about 80%. Survival rates in heat-shocked group showed significant reduction in comparison to the control fish. There was no significant difference between growth performances of two groups until 70 days post hatch.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله اولین تقسیم سلولی, پلوییدی, بازماندگی, رشد.

نویسندگان مقاله هاجر سادات طباطبایی پزوه | Hajar Sadat Tabatabaee Pozveh
Isfahan University of Technology
دانشگاه صنعتی اصفهان

سالار درافشان | Salar Dorafshan
Isfahan University of Technology


فاطمه پیکان حیرتی | ; Fatemeh Paykan Heyrati
Isfahan University of Technology


مجید طالبی | Majid Talebi
Isfahan University of Technologyنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-223-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها