هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی رازک (Humulus lupulus) بر عملکرد رشد ماهی ماده سیکلید بلوالکتریک (Sciaenochromis fryeri)
چکیده فارسی مقاله هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی رازک (Humulus lupulus) بر روی رشد ماهی ماده بلوالکتریک (Sciaenochromis fryeri) بود. برای این منظور تعداد 240 قطعه ماهی ماده سیکلید بلوالکتریک در 5 تیمار آزمایشی (با 3 تکرار) با سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی رازک شامل صفر (شاهد)، 200، 400، 800 و 1600 میلی­گرم بر کیلوگرم غذا توزیع شدند، ماهی­ها از سن سه ماهگی (میانگین وزن اولیه 11/0±42/2 گرم و میانگین طول اولیه 07/0±00/5 سانتی­متر) به مدت 30روز با جیره غذایی آزمایشی تغذیه شدند و در پایان دوره شاخص­های رشد شامل نرخ رشد ویژه، درصد افزایش وزن، ضریب چاقی، ضریب تبدیل غذایی و درصد بقا تعیین شد. نتایج نشان داد که استفاده از عصاره رازک تاثیر معنی­داری بر طول و وزن اکتسابی، درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، نرخ رشد روزانه و درصد افزایش وزن بدن داشت، به طوری که تمام فاکتورهای ذکر شده (به جز شاخص طول اکتسابی) در تیمار حاوی 200 میلی­گرم عصاره نسبت به شاهد به طور معنی­داری بیشتر بود (05/0>p). اما بر شاخص های نرخ بازماندگی، طول و وزن نهایی، فاکتور وضعیت و ضریب تبدیل غذایی تاثیر معنی­داری نداشت (05/0
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigate the effect of Hops (Humulus lupulus) hydroalcoholic extract on growth performance of female Electricblue African cichlid (Sciaenochromis fryeri)
چکیده انگلیسی مقاله The aim of this study was to investigate the effect of Hops (Humulus lupulus) hydroalcoholic extract on growth performance of female Electricblue African cichlid (Sciaenochromis fryeri). For this purpose, 240 female Electricblue fry were distributed in 5 experimental treatments (with 3 replicates) with different levels of Hops hydroalcoholic extract including: 0 (control), 200, 400, 800 and 1600 mg/kg. Electricblue fish were fed by experimenta diet from 3 month years old (with the average weight of 2.42±0.11g and average length of 5.00±0.07 cm) for 30 days. At the end of experimental period, growth indices including Specific Growth Rate (SGR), Daily Growth Rate (DGR), Body Weight and length Gain (BWG and LWG), Weight Gain Percent (WGP), Condition Factor (CF), Feed Conversion Ratio (FCR), Survival Rate (SR) were determined. The results showed using Hops extract significantly effect on LWG, BWG, SGR, DGR and WGP, such all mentioned factors (except LWG) significantly increased in treatment of 200 mg/kg Hops extract compared to the control group (p<0.05), but no significant changes was observed in Survival, Final weight, Final length, CF and FCR (p>0.05). Overall, it could be recommended the addition of 200 mg/kg of hydroalcoholic extract to the diet to improve growth performance and this extract can be used as a supplement in female Electricblue fry.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله نرخ بازماندگی,نرخ رشد ویژه,ضریب تبدیل غذایی,درصد افزایش وزن

نویسندگان مقاله غزاله خواجه ورنامخواستی | Ghazaleh Khajeh Varnamkhasti
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU)
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سکینه یگانه | Sakineh Yeganeh
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU)
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

حسین اورجی | Hosein Ouraji
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU)
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-247-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها