هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی اولین گزارش از حضورگونه Trachinocephalus myops در دریای عمان ایران
چکیده فارسی مقاله نمونه برداری در سواحل خلیج چابهار منجر به اولین گزارش از حضور گونه،(Forster1801) Trachinocephalus myops گردید، که تاکنون از سواحل خلیج چابهار گزارش نشده است. شناسایی نمونه با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی (صفت ­های اندازشی، شمارشی و رنگ ­آمیزی بدن) و توالی یابی ژن CO1 صورت پذیرفت.همچنین فاصله ژنتیکی برحسب فاصله دو عامله کیمورا بین توالی نمونه صید شد خلیج چابهار با سایر توالی این گونه 0/5 درصد می باشد و شناسایی این گونه با استفاده از داده های مولکولی تایید شده است. این گونه دارای صفات ریختی متمایزی از جمله شعاع باله پشتی، مخرجی و سینه ای و هم چنین پوزه خیلی کوتاه و دهان بسیار مورب است. گزارش تایید شده از حضور این گونه در سواحل ایرانی دریای عمان اطلاعات جدیدی را به فون ماهی شناسی این منطقه می افزاید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی First record of Trachinocephalus myops (Forster, 1801) (Aulopiformes: Synodontidae) from the Gulf of Oman, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Sampling on the shores of Chabahar Bay led to the first report of the presence of the Trachinocephalus myops (Forster, 1801), which has not yet been reported from the coast of Chabahar Bay. Sample identification performed using morphological features (morphometric and meristic characters, and coloring of the body) and sequencing of the CO1 gene. Also, the genetic distance based on the k2p between the sequences of the sampled Chabahar Bay with other sequences of this species is 0.5%. Identification of this species was confirmed using molecular data. This species has morphological characters such as dorsal, anal, pectoral ray as well as very short snout and very oblique mouth. The confirmed report of the presence of this species on the Iranian coast of the Oman Sea adds new information to the ichthyofauna of this region.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله فیلوژنی, سوسمارماهیان, سیتوکروم اکسیداز, خلیج چابهار

نویسندگان مقاله آیدا بزرگ چنانی | Ayda Bozorgchenani


محمد صادق علوی یگانه | Mohammad Sadegh Alavi Yeganeh


مینا خواجوی | Mina Khajaviنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-150-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها