هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی اثر عصاره آبی گیاه مرزنجوش بر کیفیت فیله کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخچال
چکیده فارسی مقاله ماهی یک منبع غنی از پروتئین، ویتامین، مواد معدنی و اسیدهای چرب امگا 3، که یک ماده مغذی مهم برای رشد مغز می باشد، ماهیان علیرغم مزایای زیادی که برای تغذیه انسان دارند، بسیار فسادپذیر هستند. یکی از روش های افزایش مدت ماندگاری ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)، استفاده از آنتی اکسیدانهای طبیعی مانند عصاره آبی گیاه مرزنجوش Origanum majorana می باشد. 15عدد ماهی کپور نقره ای با وزن متوسط100 ± 900 گرم، را فیله کرده و آنها را به روش غوطه وری در عصاره آبی تهیه شده از گیاه مرزنجوش به نسبت های 1 و 4 درصد قرار داده و سپس فیله های تیمار شده را در دمای یخچال (˚C 4) نگهداری و جهت ارزیابی کیفیت فیله ها از آزمون های شیمیایی شامل TVB-N، PV، TBA، TVC، PTC و ارزیابی حسی در روزهای صفر، 4، 8، 12 و 16 استفاده شده است. کیفیت فیله در تیمارهای 4 و یک درصد عصاره مرزنجوش به لحاظ مقادیر TVB-N، PV، TBA، TVC، PTC و ارزیابی حسی اختلاف معنی داری (05/0p<) با تیمار شاهد داشته است. براساس ارزیابی های حسی، میکروبی و شیمیایی عمر ماندگاری فیله کپور نقره ای در تیمار شاهد تا روز 8، تیمار یک درصد تا روز 12 و در نهایت تیمار 4 درصد تا روز 16 نگهداری تعیین شده است بنابراین می توان از عصاره مرزنجوش جهت افزایش مدت زمان ماندگاری و حفظ کیفیت کپور نقره ای استفاده نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigation of the effect of aqueous extract of Marjoram on the quality of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) fillet during storage at the refrigerator
چکیده انگلیسی مقاله Fish is a rich source of protein, vitamins, minerals and omega-3 fatty acids, which are an important nutrient for brain growth. Fish are highly perishable despite their many benefits to human nutrition. One of the methods to increase the shelf life of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) is to use natural antioxidants such as the aqueous extract of Marjoram (Origanum majorana). Filleted 15 silver carp with an average weight of 900 ± 100 g and immersed them in the aqueous extract prepared from marjoram at a ratio of 1 and 4% and then store treated fillets at refrigerator temperature (4˚C) and to evaluate the quality of fillets from chemical tests including; TVB-N, PV, TBA, microbial such as total viable count (TVC) and Psychrophilic bacteria (PTC) and sensory evaluation have been used on days zero, 4, 8, 12 and 16. Fillet quality in treatments of 4% and 1% of marjoram extract in terms of TVB-N, PV, TBA, TVC, PTC and sensory evaluation was significantly different (p<0/05) from the control treatment. Based on sensory, microbial and chemical evaluations, the shelf life of silver carp fillet in control treatment was determined up to 8 days, 1% treatment up to 12 days and finally 4% treatment up to 16 days.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله کپور نقره ای, عصاره آبی, مرزنجوش, ارزیابی میکروبی و شیمیایی

نویسندگان مقاله ذبیح اله بهمنی | zabih alh bahmani
Agricalture Reseach Education and Extention Organization (AREEO)
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

حکیمه محمود سلطانی |
موسسه آموزش عالی رودکی

جمشید فرمانی | jamshid farmani
-
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

رقیه محمود سلطانی | - -
-
موسسه آموزش عالی رودکی


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-175-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها