هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مطالعه آزمایشگاهی ترجیحات رنگی در ماهی زبرا ( Danio rerio )
چکیده فارسی مقاله ماهی زبرا با نام علمی Danio rerio از ماهیان استخوانی آب شیرین و بومی شبه قاره هندوستان بوده و به طور گسترده در آب های مناطق گرمسیری پراکنش دارد. این ماهی به عنوان یکی از گونه های مدل مهره دار مهم و پرکاربرد در مطالعات علوم زیست شناسی، ژنتیک، سم شناسی، فیزیولوژی و تحقیقات رفتارشناسی می باشد. در این مطالعه ترجیحات رنگی ماهی زبرا بالغ با استفاده از تانک T-Mazeو بازوهای با دیواره رنگی (قرمز-سبز و زرد-آبی) قابل جابجایی و تحت شرایط آزمایشگاهی موردبررسی قرار گرفت. بدین منظور از 16 ماهی زبرا بالغ به صورت انفرادی برای گروه های رنگی (قرمز-سبز و زرد-آبی) استفاده شد. شاخص های ارزیابی ترجیحات رنگی شامل تعداد دفعات گزینش بازوهای رنگی و مدت زمان سپری شده در هر بازوی رنگی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که ماهی زبرا تعداد دفعات بیشتری رنگ قرمز را نسبت به رنگ سبز ترجیح داده است (P<0.05). ولی برای رنگ آبی- زرد، تعداد دفعات گزینش تفاوت معنی داری را نشان نداد (P>0.05). همچنین، مدت زمان سپری شده در هر دو گروه بازوهای رنگی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P>0.05). در ماهی زبرا، همانند سایر گونه های جانوری، ترجیحات رنگی می­تواند با شرایط زیستگاه و یا منابع غذایی موجود در آن همخوانی داشته باشد. ارجحیت رنگی مشاهده شده به سمت رنگ قرمز در ماهی زبرای بالغ می تواند بیانگر ارتباط این رنگ با فعالیت جفت گیری و همچنین ترکیبات رنگی کارتنوئیدی در جیره غذایی شان باشد. مطالعات بیشتر برای درک بهتر مکانیسم های اصلی ترجیحات رنگی و یادگیری تجمعی در ماهی زبرا لازم می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A laboratory study of colour preferences in zebrafish (Danio rerio)
چکیده انگلیسی مقاله The Zebrafish (Danio rerio) is a freshwater teleost fish species and native to the water bodies of the Indian sub-continent and widely distributed in tropical waters. This fish is a well-established vertebrate model species in biology, genetics, toxicology, physiology and behavioural research. In this study, colour preferences in adult zebrafish were investigated using coloured arms of a custom made T-Maze tank equipped with two removable coloured sleeves (green-red and blue-yellow) and under laboratory conditions. For this reason, 16 adult zebrafish individuals were used individually for combinations of colored arms (green-red and blue-yellow). The colour preference indices such as the number of crossing to each combination of the coloured arms and the time spent in the colored arms were calculated. The results indicated that zebrafish have more crossings to the red zone rather than the green zone (P<0.05). But, there was no statistically significant difference for the number of crossing in blue-yellow combination (P>0.05). Furthermore, the time that an animal fish is present in a colored zone for combinations of colored arms was not statistically significant (P>0.05). In zebrafish, alike other animal species, preference for colours may indicate visual (colour) similarity of their environment or the resources in the environment. The observed colour preference towards red in adult zebrafish may suggest a preference for mate and carotenoid compounds in their food diet. Further studies are necessary to get a better understanding of mechanisms underlying zebrafish colour preference and associative learning.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ماهی زبرا, خوگیری, ترجیحات رنگی, علم رفتار, گونه مدل

نویسندگان مقاله سعید شفیعی ثابت | saeed Shafiei Sabet


فاطمه علیزاده لادمخی | fatemeh alizadeh lademakhi


شقایق جامی | shaghayegh jamiنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-189-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها