هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی ایمنی موکوسی کپور Cyprinus carpio ماهیان تغذیه شده با گیاه سنبل آبی( Eichhornia crassipes )
چکیده فارسی مقاله تاثیر درصد های مختلف ( صفر، 5/0 ، 1 و 5/1%) از پودر برگ گیاه سنبل آبی Eichhornia crassipes در جیره غذایی ماهیان کپور پرورشی پس از 7 هفته ، بر روی فاکتورهای ایمنی غیر اختصاصی موکوسی (ایمونوگلبولین کل، لیزوزیم، پروتئاز و آلکالین فسفاتاز) مورد بررسی قرار گرفت. 120 عدد ماهی با میانگین وزن 79/0 ± 07/50 گرم بصورت تصادفی در 4 تیمار و سه تکرار توزیع شدند. در پایان دوره پرورش، موکوس 3 ماهی از هر تکرار (9 عدد از هر تیمار ) بعد از 24 ساعت گرسنگی طبق روش کار ارائه شده از Subramanian جمع آوری شد. تیمارهای تغذیه شده با مکمل فیتوبیوتیکی به طور مشخصی افزایش فاکتورهای ایمنی اختصاصی چون لیزوزیم و آلکالین فسفاتاز را نشان دادند ( 05/0p ≤ ). بررسی فوق نشان داد که مصرف خوراکی پودر برگ گیاه سنبل آبی فاکتورهای ایمنی غیر اختصاصی ماهی کپور را بهبود می بخشد و می تواند به عنوان یک محرک ایمنی گیاهی در ماهی کپور و در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی معرفی شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Study of Immune mucose factor Cyprinus carpio fed dietary water hyacinth ( Eichhornia crassipes )
چکیده انگلیسی مقاله A 7-weeks feeding trial was conducted to examine the effects of different levels (0, 0.5, 1 and 1.5%) of dietary water hyacinth (Eichhornia crassipes) leaf powder (WLP) on mucus non-specific immune response (Total immunoglobulins, lysozyme, protease and alkaline phosphatase activity) in common carp (Cyprinus carpio) were evaluated. A total of 120 fish with an initial weight of 50.07 ± 0.79 g were randomly divided into four groups. Skin mucus samples were obtained from nine 24-h starved fish (three sample per replicate) according to the method recommended by Subramanian. Feeding on water hyacinth supplemented diet remarkably increased skin mucus factor special lysozyme activity and Alkalin phosphat (P< 0.05). This study indicates that oral administration of water hyacinth enhances some nonspecific immune responses in C. carpio, and therefore it can be recommended as an herbal immunostimulant in common carp .
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله فاکتورایمنی, سنبل آبی, کپور

نویسندگان مقاله رودابه روفچائی | Rudabeh Rufchaei
Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO)
سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی

رضا رجبی نژاد | Reza Rejabinejad
Azad university
دانشگاه آزاد اسلامی

محمد صلواتیان | Mohamad Salavatian
Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO)
سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی

حسین اسلامی | Hosein Eslami
Azad university
دانشگاه آزاد اسلامی

صاحبعلی قربانی | Sahebali ghorbani
Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO)
سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-237-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها