هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی تاثیر عصاره کرم خاکی Eisenia foetida بر فلور باکتریایی روده ماهی کلمه خزری Rutilus caspicus
چکیده فارسی مقاله تغذیه یکی از مهمترین عواملی است که می تواند منتج به تغییر میکروبیاتای روده­ای شود. ازاینرو تاثیر عصاره کرم خاکی بدنبال محرز شدن تاثیر بر مطبوعیت غذائی و رشد، بر روی فلور باکتریائی روده ماهی کلمه مورد بررسی قرار گرفت. پس از 8 هفته دوره پرورش و تغذیه ماهی کلمه با سطوح مختلف عصاره کرم خاکی کل باکتری­های روده و باکتری های اسید لاکتیک شمارش شدند. نمونه های روده پس از تخلیه کامل محتویات ، توزین و برای هموژن کردن به هاون چینی استریل منتقل شدو سپس با محلول نمکی استریل رقت های1- 10 تا 7- 10 تهیه گردید و به محیطهای کشت Tryptic Soy Agar ( به منظور تعیین تعداد کل باکتری) و (MRS) جهت تعیین تعداد کل باکتریها و لاکتو باسیلها منتقل و در سطح پلیت پخش شدند. باکتریهای هر پلیت بر حسب واحد کلنی(CFU/g) در وزن روده توسط دستگاه کلنی شمار شناسائی و شمارش شد. نتایج بررسی نشان داد که استفاده از عصاره کرم خاکی در جیره غذائی ماهی کلمه در شرایط پرورشی متعاقب افزایش مطبوعیت غذائی و رشد در ماهیان، باکتریهای اسید لاکتیک را به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد افزایش میدهد (05/0p≤). میتوان بیان داشت پس از استفاده از عصاره کرم خاکی، با افزایش مطبوعیت غذائی و بهبود روند تغذیه، لاکتوباسیلها بستر مناسبتری جهت رشد بدست آورده اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The effect of earthworm Eisenia foetida extract on the intestinal bacterial flora of Rutilus caspicus
چکیده انگلیسی مقاله Nutrition is one of the most important factors that can lead to changes in intestinal microbiota. Therefore, the effect of earthworm extract on the bacterial flora of Rutilus caspicus intestine was investigated following the effect on food intake and growth. In order to evaluate the number of lactic acid bacteria as well as the total number of viable bacteria in the gut microbiota with different levels of earthworm extract in the basic diet, at the end of the 8-week rearing period was randomly evaluated. After complete emptying of the contents, intestines were weighed and transferred to a sterile porcelain for homogenization. Then, dilutions were prepared with sterile saline solution 10 -1 to 10 -7 transferred to Tryptic Soy Agar (to determine the total number of bacteria) and (MRS) media to determine the determine the number of total bacteria and lactobacill and spread on the plate surface. The results showed that the use of earthworm extract in the diet of Rutilus caspicus in farmed conditions, following the increase in food appetite and growth in fish, significantly increases the ratio of lactic acid bacteria compared to the control treatment. The results indicate that lactobacilli have probably acquired a more suitable substrate for growth by increasing food appetite and improving the feeding process.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله کرم خاکی, کلمه خزری , فلور باکتریائی

نویسندگان مقاله رودابه روفچائی | Rudabeh Rufchaei
Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO)
سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی

صاحبعلی قربانی | Sahebali ghorbani
Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO)
سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی

افشین میری سندوسی | Afshin Amiri sendosi
Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO)
سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی

محمد صلواتیان | Afshin Amiri sendosi
Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO)
سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی

محمود نوان مقصودی | Mahmoud Navan Maghsodi
Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO)
سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی

محمد رضا رمضانی مامودانی | Mohamreza Ramezani mamodani
Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO)
سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-237-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها