هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی اثر اواپریم بر القای رسیدگی جنسی مولدین نر سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis)
چکیده فارسی مقاله یکی از قدم های اصلی جهت اهلی سازی گونه های بومی جدید برای معرفی به سیستم آبزی پروری، تکثیر مصنوعی تحت شرایط کنترل شده است. در این مطالعه اثر اواپریم بر پارامترهای اسپرم شناختی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، تعداد 14 عدد سیاه ماهی ( 0/3 ± 7/75 گرم) در طول فصل تولیدمثل از رودخانه شلمانرود استان گیلان صید و به سالن تکثیر و پرورش دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان منتقل شدند. پس از تطابق با شرایط سالن، 7 عدد از مولدین با 5/0 میلی گرم هورمون اواپریم به ازای کیلوگرم وزن بدن در محل قاعده باله سینه ای و در یک مرحله تزریق شدند. همچنین در 7 مولد سیاه ماهی نر تزریق صورت نگرفت (تیمار کنترل). پس از گذشت 20 ساعت، رسیدگی ماهیان با بررسی ناحیه شکمی بررسی شد. تمامی مولدین مورد آزمایش به هورمون تراپی پاسخ مثبت نشان دادند و اسپرم ریزی 24 ساعت بعد از تزریق صورت گرفت. اسپرم با استفاده از سرنگ 2 میلی لیتری جمع آوری شد و در زیر میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. بررسی داده های حاصل از این مطالعه نشان از زمان تحرک 0/12 ± 0/72 ثانیه، میزان تحرک 2/3 ± 7/80 درصد، تراکم 4/1 ± 4/91 درصد و میزان اسپرماتوکریت 0/0 ± 3/0 درصد داشت. همچنین در تیمار بدون تزریق، رسیدگی جنسی صورت نگرفت. با توجه به نتایج، اواپریم جهت تحریک رسیدگی جنسی سیاه ماهی نر در شرایط اسارت توصیه می گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of ovaprim on final maturation of male broodstocks of Siah Mahi (Capoeta capoeta gracilis)
چکیده انگلیسی مقاله Artificial reproduction of new native fish under controlled condition is one of the main steps of domestication to be introduced to aquaculture system. In this study, the effect of OvaprimTM on sperm characteristics of Siah Mahi (Capoeta capoeta gracilis) was investigated. For this purpose, 14 Siah mahi (75.71 ± 2.97 g) were captured from Shalmanroud River in Guilan province during spawning season and transported to wet rearing facilities at the Faculty of Natural Resources, University of Guilan. After adaptation to rearing condition, 0.5 mg Ovaprim kg BW-1 was injected to 7 broodstock in pectoral fin region. Moreover, other 7 fish were not injected (as control). After 20 h, spermiation was checked by observation of abdominal part of the body. All broodstock responded positively to hormone-therapy and spermiation was occurred 24 h after injection. Milt was collected using a 2 mL syringe and examined under a light microscope. The results showed motility time 72.0 ± 12.0 s, motility 80.7 ± 3.2%, sperm density 91.4 ± 1.4% and spermatocrit 0.3 ± 0.0%. Also, in non-hormone injected treatment, maturation was not observed. Based on the obtained results, it is recommended to use Ovaprim to induce maturation of male Siah Mahi in captive condition.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله شرایط اسارت, اسپرم, هورمون تراپی

نویسندگان مقاله حامد عبداله پور | Hamed Abdollahpour
University of Guilan
گیلان

نغمه جعفری | Naghmeh Jafari
University of Guilan
گیلان

بهرام فلاحتکار | Bahram Falahatkar
University of Guilan
گیلان

میلاد کریم زاده | Milad Karimzadeh
University of Guilan
گیلان


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-174-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها