هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی تاثیرات تغییرات کاربری اراضی بر پوشش گیاهی ساحلی و جمعیت ماهی
چکیده فارسی مقاله پیوند بین سیستم­های رودخانه­ای و خشکی به لحاظ اکولوژیکی بسیار حیاتی است. با این وجود، آن­ها توسط فعالیت­های انسانی، به ویژه تغییر کاربری اراضی تحت تاثیر قرار می­گیرند. تغییر کاربری اراضی در مناطق ساحلی یکی از مهمترین تهدیدات برای تنوع زیستی اکوسیستم­های رودخانه­ای است. عنصر اصلی مناطق ساحلی، پوشش گیاهی موجود در آن است که برای حمایت از تنوع زیستگاه و جوامع ماهی از اهمیت بسیاری برخوردار است و تخریب آن توسط تغییرات کاربری اراضی، تاثیر منفی بر جمعیت ماهی می­گذارد. به عنوان مثال گیاهان حاشیه رودخانه­ها خصوصا گیاهان بن در آب یا نزدیک ساحل رودخانه، با ایجاد سایه و ایجاد محیط استتار، پناهگاه خصوصا بچه ماهیان هستند، همچنین برخی ماهیان روی گیاهان تخمریزی نموده و برخی، از بی مهرگان چسبیده به گیاهان یا مخفی در بین اندام­های گیاهی تغذیه می­نمایند. با توجه به همبستگی مثبت بین ماهی و پوشش گیاهی، در این نوشتار به تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر پوشش گیاه ساحلی و به تبع آن تغییراتی که بر جوامع ماهی ایجاد خواهد شد خواهیم پرداخت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The effects of land use changes on riparian vegetation and fish populations
چکیده انگلیسی مقاله The link between river and terrestrial systems is ecologically critical. However, they are affected by human activities, especially land use change. Land use change in riparian areas is one of the most important threats for biodiversity in river ecosystems. The main element of the riparian areas is the vegetation cover, which is very important to protect the diversity of habitats and fish communities, and its destruction by land use changes has a negative impact on the fish population. For example, riparian plants especially emergent macrophytes or plants near to river bank provide shelter especially for juvenile fishes by creating shade and a camouflage environment. Also, some fishes spawn on plants and some feed from invertebrates attached to plants or hided in between. Due to the positive correlation between fish and vegetation cover, in this paper we will discuss about the impacts of land use change on the riparian vegetation and consequent alterations that will occur in fish communities.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله فعالیتهای انسانی, تنوع زیستی, زیستگاه, اکولوژی

نویسندگان مقاله رضا مقدم | reza moghaddam


خسرو پیری | khosro piri


حسین مصطفوی | hossein mostafaviنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-167-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها