هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مروری بر تکنیک‌های احیاء رودخانه ها
چکیده فارسی مقاله با وقوع انقلاب صنعتی نگرش ابزاری نسبت به طبیعت ایجاد شد و محیط زیست نخستین قربانی این تفکر گردید. رودخانه ها نیز مانند دیگر عناصر زیست محیطی از این نگرش تاثیر پذیرفتند و به همین علت توجه به کیفیت رودخانه ها اهمیت حیاتی پیدا کرد. در حال حاضر بازسازی و احیاء رودخانه یک پاسخ مشترک به کاهش سلامت رودخانه است و یکی از تعاریف احیاء برقراری مجدد ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مرتبط است. هدف از نگارش این مقاله بررسی و جمع بندی روش ها و تکنیک های احیای رودخانه با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای است. براساس یافته­های این تحقیق، احیاء روش های مختلفی دارد که عموماً به دو روش احیای سازه ای شامل سازه های طولی و سازه های عرضی و غیرسازه ای شامل پوشش­های طبیعی و مصنوعی و بازگردانی تقسیم می شوند که در احیای زیستگاه در کشورهای مختلف نتایج مطلوبی داشته اند. امید است از این تجربیات برای احیاء رودخانه­های کشور با در نظر گرفتن شرایط خاص اکولوژیکی ایران استفاده شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Review of river restoration techniques
چکیده انگلیسی مقاله With the Industrial Revolution, an instrumental attitude of nature was created, and the environment became the first victim of this idea. Rivers like other environmental elements were affected by this attitude, consequently attention to the quality of rivers became important. Currently, river rehabilitation and restoration is a common response to river degradation. One definition of river restoration is rebuilding of related physical, chemical, and biological properties. The purpose of this article is to review and summarize river restoration techniques via literature survey. According to this study, different techniques is applied for restoration which are generally divided into two groups i.e. structural restoration including longitudinal and lateral structures and non-structural structures including natural and artificial coverage and recovering which have had favorable results in habitat restoration in different countries. It is hoped that these experiences are applied for restoration of rivers in country with considering specific ecological conditions of Iran.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله محیط زیست, اکوسیستم, زیستگاه, فعالیت‌های انسانی, اکولوژی

نویسندگان مقاله سارا عموری | Sara Amoori


حسین مصطفوی | Hossein Mostafavi


سید حسن تقوایی | Seyed Hasan Taghvaei


محمدمهدی حسین‌زاده | Mohammadmehdi Hoseinzadehنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-190-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها