هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مطالعه زیست شناسی تولیدمثل سیاه‌ماهی (Capoeta capoeta gracilis) دریاچه سد سنگ سیاه شهرستان دهگلان، استان کردستان
چکیده فارسی مقاله سیاه ­ماهی (Capoeta gracilis) یکی از ماهیان بومی اقتصادی ایران می ­باشد و در ترکیب جمعیتی ماهیان دریاچه سنگ­ سیاه کردستان (با ظرفیت mc2 33 و مساحتHa 429) وجود دارد. برای مطالعه تولیدمثل این ماهی به­مدت یک­سال (خرداد 1398 تا اردیبهشت 1399) بصورت ماهانه با­استفاده از تور گوشگیر نمونه ­برداری انجام گرفت. ماهیان صید شده در آزمایشگاه زیست­ سنجی، جنسیت، مراحل بلوغ، شاخص رشد گناد (GSI) و قطر تخمک­ها در مراحل مختلف بلوغ جنسی مورد مطالعه قرارگرفت. نسبت جنسی ماهیان صیدشده 5/1 به 1 (ماده به نر) و طول کل نرها از 3/12 تا 38 سانتی­متر (میانگین 1/2 ± 3/29 سانتی­متر) و طول کل ماده­ها از 3/2 تا 6/36 سانتی­متر (میانگین 3/2 ± 32 سانتی­متر) مشاهده شد. همچنین میانگین وزن کل نرها و ماده­ها به ترتیب 9/50 ± 6/284 و 3/79 ± 2/378 گرم بود. رابطه طول کل–وزن بدن برای ماهیان ماده y = 9E-05x2/64، (R2=0/78) و برای ماهیان نر y = 0/0007x2/28، (R2=0/78) بدست آمد. همچنین بررسی تغییرات شاخص رسیدگی جنسی (GSI) برای جنس ماده از 1/1 تا 7/31 (با میانگین 3/8 ± 5/6) و برای جنس نر از 6/0 تا 47/39 (با میانگین 11± 8/4) متغییر بود و در هردو جنس در تیرماه دارای بیشترین میزان GSI بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که تیرماه اوج رسیدگی جنسی سیاه ­ماهی Capoeta gracilisبوده و تولیدمثل این گونه بصورت یکبار در سال و از اردیبهشت تا تیرماه انجام می­ شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Reproduction study of Siah mahi (Capoeta gracilis) of Sang Siah Lake (Reservoir) of Dehgolan, Kurdistan Province
چکیده انگلیسی مقاله Capoeta gracilis is one of the most important economic native fish of Iran and it has seen in fish community structure of Sang Siah Lake of Kurdistan (With 33 mc2 and 429 Ha area). To study of reproduction from June 2019 to May 2020 monthly sampling by gill net was done. The biometry of specimen in the Lab was done and sexuality, maturity stages, gonad growth index (GSI) and egg diameter were measured. The sex ratio was 1.5 to 1 (females to males), total length of males was 12.3 to 38 cm (average 29.3 to 2.1 cm), and total length of females was 2.3 to 36.6 Cm (average 32 ± 2.3 cm). In addition, the average total weight of males and females was 284.6±50.9 and 378.2 ±79.3 gr respectively. The total body length-weight ratio was obtained for female fish y=0.00009x2/64, (R2 =0.78) and for male fish y = 0/0007x2/28, (R2=0.78). Also, studies of changes in sexual maturity index (GSI) for females from 1.1 to 31.7 (with an average of 6.5 to 8.3) and for males from 0.6 to 39.47 (with an average of 4.8±11), were variable and had the highest GSI in both sexes in July. The results of this study showed that July is the peak of sexual maturity of Capoeta gracilis and reproduction of this species is once a year in May to July.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله کلمات کلیدی, سیاه ماهی,تولیدمثل, دریاچه سنگ سیاه

نویسندگان مقاله فریدون فیضی | Faraidon Faizi
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان

حبیب الله محمدی | Habibollah Mohammadi
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان

ادریس قادری | Edris Ghaderi
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان

وحید زادمجید | Vahid Zadmajid
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان

روناک زارعی | Ronak Zareii
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان

مهدی برمر | Mehdi Barmar
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان

شهناز فتحی | Shahnaz Fathi
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-166-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها