هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی اثر سطوح مختلف جایگزینی روغن کانولا با روغن ماهی در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، ترکیب بدن بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)
چکیده فارسی مقاله به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف جایگزینی روغن کانولا با روغن ماهی جیره بر کارایی رشد و آنالیز لاشه بچه­ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) با متوسط وزن 68/0 ± 25/4 گرم ((juvenile، آزمایشی در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی طراحی و اجرا گردید. ماهیان بمدت 60 روز در شرایط یکسان پرورشی با چهار جیره غذایی با سطح پروتئین یکسان (43 درصد) و سطح چربی 14 درصد با منابع مختلف (جیره اول با 100 درصد روغن ماهی، جیره دوم با 100 درصد روغن کانولا، جیره سوم با 50 درصد روغن ماهی و 50 درصد روغن کانولا، جیره چهارم با 70 درصد روغن ماهی و 30 درصد روغن کانولا) تغذیه شدند. نتایج نشان داد ترکیب 50 درصد روغن ماهی و 50 درصد روغن کانولا در جیره، موجب بهبود شاخص­های رشد شامل: وزن نهایی، درصد افزایش وزن، ضریب رشد ویژه گردید (05/0p<) و تفاوت معنی­داری را با سایر تیمارها نشان داد. از نظر ضریب تبدیل غذایی نیز اختلاف معنی­داری مشاهده نشد. هیچ اختلاف معنی­داری در مقادیر کارایی پروتئین، درصد بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن ماهیان تغذیه شده در جیره­های مختلف مشاهده نشد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، جایگزینی بخشی از روغن کانولا با روغن ماهی (50 درصد روغن ماهی با 50 درصد روغن کانولا) در جیره ماهی بچه­ماهی آزاد دریای خزر تأثیر مثبتی بر شاخص­های رشد داشته و می‏تواند با کاهش طول دوره پرورش موجب کاهش هزینه­­ ها گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of replacing fish oil with canola oil in feed for juvenile Caspian Sea Salmon (Salmo trutta caspius) on growth performance, survival rate, body composition and some of the blood indices
چکیده انگلیسی مقاله The effects of different levels of canola oil replacement with dietary fish oil on growth efficiency and chemical composition of body Salmo caspius were performed. Fish were fed in the same breeding conditions with four diets with the same protein level (43%) and fat level 14% with different sources (first diet with 100% fish oil, second diet with 100% canola oil, third diet with 50% fish oil and 50% canola oil, the fourth diet with 70% fish oil and 30% canola oil) for 60 days. The results showed that the composition with 50% Fish oil and 50% canola oil in the diet improved growth indices: final weight, weight gain percentage, specific growth rate (p<0.05) and showed a significant difference with other treatments. There was no significant difference in terms of feed conversion ratio. Based on the results of this study, replacing part of canola oil with fish oil (50% fish oil with 50% canola oil) in the juvenile Caspian salmon diet, It has a positive effect on growth indicators And can reduce costs by reducing the length of the breeding period.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله روغن کانولا, ترکیب بدن, رشد, ماهی آزاد دریای خزر

نویسندگان مقاله عباس ساجدخانیان | Abbas Sajedkhanian


مهرنوش نوروزی | mehrnoush Norouzi


محمود محسنی | Mahmoud Mohseniنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-156-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها