هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی تفاوت های درون گونه ای Istigobius ornatus (Rüppell, ۱۸۳۰) سواحل مکران به روش ریخت سنجی هندسی
چکیده فارسی مقاله گاوماهیان (Gobiidae) یکی از بزرگترین خانواده­های ماهی در جهان است. این مطالعه با هدف بررسی خصوصیات ریخت ­سنجی گونه Istigobius ornatus (Rüppell, 1830) از خانواده گاوماهیان از سواحل مکران­، جنوب شرقی ایران انجام شد. در مجموع 25 نمونه از سه ایستگاه با نوع بستر متفاوت، تیس­، لیپار و دریا بزرگ، از بهار تا تابستان 1397 صید و به آزمایشگاه منتقل شدند. از هر سه سطح پشتی، جانبی و شکمی نمونه­ ها عکس برداری و با استفاده از نرم افزارهای TpsDig2 تعداد 12 لندمارک از سطح پشتی، 20 لندمارک از سطح جانبی چپ و تعداد 19 لندمارک از سطح شکمی نمونه­ ها انتخاب و رقومی سازی شد. برای بررسی تفاوت­های ریختی­، داده­های شکل بر اساس داده­های مختصات نشانگر با استفاده از آزمون­های PCA ، CVA و Cluster Analysis مورد تحلیل قرار گرفت و شکل بدن هر جمعیت نسبت به شکل میانگین کلی مصورسازی گردید. نتایج آنالیزهای چند متغیره تفاوت معنی­ داری را از نظر شکل بدن بین جمعیت­ های مورد مطالعه نشان داد. براساس تجزیه و تحلیل خوشه­ ای جمعیت­ های مورد مطالعه در سطح پشتی و شکمی دو ایستگاه تیس و لیپار شباهت بیشتری با یکدیگر داشته و با جمعیت­ ایستگاه دریا بزرگ متفاوت بودند و در سطح جانبی جمعیت ایستگاه لیپار متفاوت از دو ایستگاه دیگر بود. نتایج این مطالعه، انعطاف پذیری ریختی شکل بدن را در جمعیت­ های مورد مطالعه تحت تأثیر شرایط محیطی تایید نمود. تفاوت­ های ریختی مشاهده شده را می­ توان متاثر از شرایط زیستی زیستگاه­ ها مثل تیپ بستر دانست.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the differences intra specific in Istigobius ornatus (Rüppell, 1830) species Makran beaches by geometric morphometric method
چکیده انگلیسی مقاله Gobiidae is one of the largest fish families in the world. This study aimed was to investigate the geometric characteristics of Istigobius ornatus (Rüppell, 1830) of Gobiidae family from Makran coast, South-East of Iran. A total of 25 samples from three stations with differend bedsea type, Tis, Lipar and the Darya-Bozorg, were caught since spring to summer 2018 and transferred to the laboratory. Samples were taken from all three levels of the dorsal, lateral, and ventral surfaces, using TpsDig2 software. To investigate the morphological differences, shape data based on landmarks coordinates data were analysed using PCA, CVA, and Cluster Analysis tests, and the body shape of each population was illustrated relative to the average total shape. The results of multivariate analyzes showed a significant difference in body shape between the studied populations. Based on the cluster analysis, at the dorsal and ventral levels, Tiss and Lipar populations were more similar to each other than the population of the Darya Bozorg Station. The results of this study confirmed the morphological plasticity of the body shape in the studied populations under the influence of environmental conditions. The morphological plasticity can be considered to be affected by the biological conditions of habitats such as the bedsea type.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله گاوماهی, مکران, انعطاف پذیری ریختی.

نویسندگان مقاله نسیم حسینی | Nassim Hosseini
Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد

فاطمه طباطبایی یزدی | Fatemeh Tabatabaei Yazdi
Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد

ظهیر شکوه سلجوقی | Zoheir Sokouh Saljoghi
شرکت ‌مهندسی مشاور طوس آب


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-180-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها