هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی سطوح مختلف کرم خاکی (Eisena foeidae ) از نظر فاکتورهای رشد در جیره غذایی بچه ماهی سفید
چکیده فارسی مقاله ماهی­سفید یکی از مهم­ترین گونه­های اقتصادی می­باشد به طوری­که طعم و مزه مناسب آن از ویژگی­هایی است که بازار پسندی وتقاضای بالایی را در کشور به خود اختصاص داده است.،جهت بررسی اثر سطوح مختلف کرم خاکی بر رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید(Rutilus Kutum) آزمایشات درمخازن فایبرگلاس100لیتری­که حاوی25 عدد ماهی­سفید انگشت قد 1/2گرمی با تراکم 0/5 گرم در لیتربه مدت 60روز انجام گرفت. ماهیان در چهار تیمارشاهد، تیمار10 ،30،20درصدکرم خاکی با 3 تکرار و در مجموع 12مخزن فایبر گلاس آزمایشی به صورت کاملا تصادفی تقسیم ­بندی شدند. با توجه به آزمون توکی با سطح اطمینان 95 % ، از نظر میانگین ضریب تبدیل غذایی)FCR) نرخ رشد ویژه (SGR) درصد افزایش وزن (WG) اختلاف آماری مشاهده­گردید ( 05/0 P<). نتایج حاصله نشان داد که حداقل درصد افزایش وزن مربوط به تیمار 30درصد کرم خاکی با مقدار8/53±37/12و حد­اکثر آن مربوط به تیمار 10درصد کرم خاکی با میانگین 10/93±89/06گرم و حداقل نرخ رشد ویژه مربوط به تیمار 30درصد کرم خاکی با مقدار 0/12 ±0/34 و حداکثر آن مربوط به تیمار 10درصد کرم خاکی با مقدار 09/0±06/ 99 بوده است. حد­اقل میانگین ضریب تبدیل غذایی بچه­ماهیان سفید مربوط به تیمار 10درصد با مقدار 0/33±/2/35و حد­اکثر آن مربوط به تیمار 30درصد با میانگین 1/03± 5/16 بود. نتایج نشان داد که 10درصد کرم خاکی در جیره بهبود عملکرد رشد را در بچه ماهی سفید نشان داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigation of different levels of earthworm Eisena foeidae on growth factors in the diet of Rutilus kutum, fingerlings
چکیده انگلیسی مقاله Rutilus kutum is one of the most important economic species so that its proper taste is one of the features that have a high marketability and demand in the country, To investigate the effect of different levels of earthworm on the growth and survival of Rutilus Kutum Experiments were performed in 100-liter fiberglass tanks containing 25 fish, 1.2 g Rutilus Kutum with a density of 0.5 g per liter for 60 days. Fish were divided into four treatments: control, 10, 30, 20% earthworm with 3 replications, and a total of 12 experimental fiberglass tanks. According to the Tukey test, there was a significant statistical difference between 10 treatment with 20 and, and also treatment 30 (P<0.05), considering food conversion rate (FCR), special growth rate (SGR), and weight gain (WG). The results showed that the maximum and minimum amount of weight gain has occurred in treatment10 (mean= 89.06±10.93and treatment30 (mean= 37.12±8.53), respectively. The minimum of the special growth rate (0.64±0.12) was observed treatment 30 and the maximum of that (99.06±0.09) was measured in treatment10. The minimum average of FCR (2.35±0.33) was referred to as treatment10 and the maximum of that (5.16 ±1.03) was referred to as treatment 30. The results showed that 10% of earthworms in the diet showed improved growth performance in Rutilus kutum, fingerlings
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله کرم خاکی , رشد , ضریب بازماندگی , بچه ماهی سفید

نویسندگان مقاله افشین امیری سندسی | afshin amiri sendesi


رودابه روفچائی | rudabe rufchaie


صاحب علی قربانی | sahebali ghorbani


محمود مقصودی | Navan maghsoodiنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-164-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها