هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی خصوصیات ریختی شانک زردباله عربی Acanthopagrus arabicus (Iwatsuki, ۲۰۱۳) در حوزه‌های خلیج فارس و دریای مکران
چکیده فارسی مقاله خانواده شانک ماهیان که به ندرت در آب های لب شور و شیرین رفت وآمد می کنند، دارای 38 جنس و 158 گونه می باشد. این خانواده که بسیاری از گونه های آن هرمافرودیت (دوجنسی) می باشند، در مناطق استوایی و معتدله یافت می شوند و در سواحل و فلات قاره، جایی که جریانات آب گرم باشد، ساکن می باشند. Acanthopagrus arabicus Iwatsuki, 2013 که به خانواده Sparidae تعلق دارد به عنوان یک گونه ی غالب در نظر گرفته می شود. ساختار جمعیتی آنها از نظر منابع طبیعی قابل توجه است. در مطالعه حاضر، تنوع ریخت شناسی از جمله خصوصیات اندازشی و شمارشی و نیز شبکه truss بین نمونه های وحشی جمع آوری شده از شرق و غرب تنگه هرمز مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها از پنج منطقه مختلف از جمله آب های خوزستان، بوشهر و هرمزگان به عنوان مناطق غرب تنگه هرمز و آب های جاسک، سیریک و سیستان و بلوچستان به عنوان بخش های شرق تنگه هرمز از خرداد سال 1395 تا اردیبهشت سال 1399 جمع آوری شدند. از نظر شمارشی ، تعداد فلس های روی خط جانبی، روی آرواره و فلس های ستون فقرات پنجم و نهم باله پشتی تا خط جانبی قابل توجه بود. تفاوت های اندازشی قابل توجهی در بین جمعیت وجود داشت. در تجزیه وتحلیل عملکرد های متمایز کننده، چهار عملکرد تمایزی اول، 5/75 از تغییرات ریختی در میان جمعیت را توضیح داد. تقریبا تمام صفات ریختی شبکه truss به طور قابل توجهی در تمایز جمعیت مشارکت داشتند. به طور کلی این نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری فنوتیپی و انتخاب طبیعی به عنوان دو فرآیند تکاملی می تواند درالگوهای ریختی مشاهده شده در Acanthopagrus arabicus کمک کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Traditional Morphology and the truss network morphometric of the Arabian yellowfin seabream (Acanthopagrus arabicus) Iwatsuki, 2013 in the Persian Gulf and Oman Sea basins.
چکیده انگلیسی مقاله The Sparidae family which rarely travels in saltwater and freshwaters, has 38 genus and 158 species. Many species of this family are hermaphroditic (bisexual) and found in tropical and temperate regions and reside in the coasts and the continental shelf, where warm water flows. Acanthopagrus arabicus Iwatsuki, 2013 belongs to Sparidae family is considered to be a dominant species. From a conservation perspective, its population structure is interesting. In the present study, morphological variation, including morphometric and meristic traits and the truss network morphometric were assessed among wild samples collected in the west and east part of the Hormuz Strait. Samples were collected in five different areas including Khuzestan, Bushehr and Hormuzgan Waters as the west of Hormuz Strait, and Jask, Sirik and Sistan & Baluchistan Waters as the east of Hormuz Strait from June 2016 to May 2020. There were significant meristic in the number of scales on the lateral line, on the chin and scales from the fifth and ninth spine of dorsal fin to the lateral line. There were significant morphometric differences among populations. In discriminant function analysis, the first four discriminant functions explained 75.5 of the among-population morphometric variation. Almost all the truss network morphometric traits significantly contributed to population discrimination. Overall, these results suggest that two evolutionary processes, including phenotypic plasticity and natural selection, may contribute to the morphological patterns observed in Acanthopagrus arabicus.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ریخت شناسی, شانک ماهیان, زردباله عربی,خلیج فارس, دریای مکران

نویسندگان مقاله بیتا دهقانی | Bita Dehghani


فائزه یزدانی مقدم | Faezeh Yazdani Moghaddam


مسطوره دوستدار | Mastooreh Doustdarنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-249-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها