هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی عملکرد رشد قزل آلای خال قرمز در رودخانه الرم پارک ملی لار
چکیده فارسی مقاله رشد و اندازه فردی از مهمترین متغیرهای تاریخچه زندگی هستند که ویژگی های اکولوژیکی ماهیان از قبیل نرخ بقا، سن و اندازه در زمان بلوغ، طول عمر، اندازه تخم و هماوری، توانایی رقابت و موفقیت تولیدمثلی را تحت تاثیر قرار می دهند. هدف از این مطالعه بررسی عملکرد رشد ماهیان قزل آلای خال قرمز رودخانه الرم بود. برای دستیابی به این هدف در تابستان 1394 تعداد 37 قطعه ماهی مورد بررسی و عملیات صید قرار گرفت. نسبت جنسی ماده به نرها 1 :1.4، دامنه طولی ماهیان 106- 336 میلی متر و دامنه سنی آنها 5 – 0 سال بدست آمد. در نهایت بعد از مدل سازی رشد، معادله رشد برتالانفی (L = 61.60(1-e-0.1(t+0.375)) ) ، پارامترهای آن (L∞ = 61.60 ، K = 0.1 و t0 = -0.375 ) و مقدار شاخص عملکرد رشد (ǿ) براساس پارامترهای حاصل از معادله رشد برتالانفی 2.60 محاسبه گردید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Growth performance of brown trout in the Elarm river, Lar National Park
چکیده انگلیسی مقاله Individual growth and size are among the most important variables in the life history, that affect ecological characteristics of fish, including survival rate, age and size at maturity, longevity, egg size and fecundity, competition, and reproductive success. The aim of this study was to investigate the growth performance of brown trout in the Elarm River. To achieve this goal a total numbert of 37 fish in the Elarm River were caught in summer 2015. The sex ratio of females- males, the ranges of length and age of fish were 1.4: 1, 106 – 336 (mm) and 0 – 5 (years old) respectively. Finally, after modeling growth, Von- Bertalanffy growth equation (L = 61.60 (1-e-0.1 (t + 0.375))), its parameters (L∞ = 61.60, K = 0.1 and t0 = -0.375) and the value of growth performance index (ǿ) was 2.60 based on parameters obtained from the von Bertalanffy growth model.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله سن, مدل رشد وان برتالانفی, پارامترهای رشد

نویسندگان مقاله فهیمه رشیدآبادی | Fahimeh Rashidabadi


اصغر عبدلی | Asghar Abdoliنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-184-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها