هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی اهمیت مدیریت یکپارچه اکوسیستم‌های آبی در حفاظت از تنوع زیستی ماهیان
چکیده فارسی مقاله بسیاری از کشورها از جمله ایران در معرض چالش های جدی مدیریت منابع آب هستند که برای غلبه برای این مشکلات رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب امری ضروری است. مدیریت یکپارچه منابع آبی، یک فرایند سیستماتیک برای توسعه پایدار، تخصیص و پایش منابع آبی است که برای اهداف اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی استفاده می شود. مدیریت کمی و کیفی منابع آب تاثیر بسزایی برتنوع زیستی موجودات آبزی دارد.ماهی ها منبع پروتئینی مناسب و محصول درآمدزایی محسوب می شوند. از این رو، لازم است که شرایط محیطی برای رشد و تولیدمثل ماهیان تامین شود. بنابراین، حفاظت از تنوع زیستی ماهیان نیازمند برنامه ریزی مناسب برای مدیریت مناسب منابع آبی است. حوضه های آبریز رودخانه ای محل زیست گیاهان و جانورانی هستند که آلودگی آن ها باعث تغییرات کیفی آب ها می شوند و شرایط زندگی موجودات را تحت تاثیر قرار می دهند و سرانجام باعث ازبین رفتن یا مهاجرت این موجودات آبزی از منابع آبی می شوند. بنابراین، نیاز فوری به ارزیابی کیفیت و مدیریت منابع آبی احساس می شود. از این رو، ارزیابی کمیت و کیفیت منابع آبی منجربه مدیریت بهتر این منابع و ایجاد شرایط محیطی مناسب برای حفاظت از تنوع زیستی ماهیان می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The importance of integrated management of aquatic ecosystems for conservation of biodiversity
چکیده انگلیسی مقاله Many countries as well as Iran, are exposed to serious challenges in aquatic ecosystems management. In order to overcome these problems, an integrated management approach is essential. Integrated management is actually a systematic process for sustainable development. Quantitative and qualitative management of aquatic ecosystems has a major influence on the biodiversity of aquatic organisms. Especially fish which are considered a valuable source of protein and a source of income. Therefore, conservation of the biodiversity requires a proper plan for suitable river basin management. River basins are habitats for plants and animals which pollution causes qualitative changes their living conditions, in fact these changes lead these aquatic organisms to the extinction or migration from aquatic ecosystems. Hence, the quantitative and qualitative assessments of aquatic ecosystems lead to better management of these sources and establish a suitable environmental condition for conservation of aquatic biodiversity.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله اکولوژی, ارزیابی, رودخانه, آبزیان

نویسندگان مقاله مهسا آفتابی | Mahsa Aftabi


حسین مصطفوی | Hossein Mostafavi


غلامرضا خسروی | Gholamreza Khosravi


مجتبی نوری | Mojtaba Nouryنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-185-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها