هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی DPSIR و اهمیت آن در حفاظت از تنوع زیستی ماهیان
چکیده فارسی مقاله یکی از گام های اساسی در مدیریت بوم­سازگان­های آبی، ارزیابی وضعیت آن ها است. چارچوب DPSIR[1] (محرک-فشار-حالت-اثر-پاسخ) با ارزیابی علل اصلی وقوع وضعیت موجود، تصمیم گیران را در حل بنیادی مساله یاری می کند. چارچوب DPSIR در حقیقت ابزاری است که ازطریق تعیین روابط میان فعالیت های انسانی و محیط زیست به توصیف مشکلات محیط زیستی می پردازد. این چارچوب زمینه ای را فراهم می کند تا انواع شاخص های متفاوت با یکدیگر ترکیب شوند و نه تنها تاثیرات محیط زیستی بلکه، تاثیرات اقتصادی-اجتماعی ناشی از تغییرات در وضعیت اکوسیستم ها را نیز درنظر می گیرد. بنابراین، اجرای مدیریت یکپارچه برای اهداف مختلف مانند تامین آب کشاورزی، صنعت و شرب و بخصوص حفاظت از تنوع زیستی گونه های گیاهی و جانوری ازجمله آبزیان امری ضروری است و این فرایند با استفاده از رویکرد DPSIR در یک چارچوب عملی قرار می گیرد. به عبارتی دیگر، این رویکرد برای رسیدن به یک پاسخ جامع جهت حفظ تنوع زیستی آبزیان ازجمله ماهیان از طریق شناسایی وضعیت موجود اکوسیستم های آبی بسیار حائز اهمیت است. [1]Driver-Pressure-State-Impact-Response
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی DPSIR and its importance in the conservation of fish biodiversity
چکیده انگلیسی مقاله One of the key steps in aquatic ecosystems management is to assess the status of them. DPSIR (drivers, pressures, state, impact and response) framework helps decision makers to fundamentally solve the issues by assessing the main causes of the current situation. The DPSIR framework is actually a tool that describes environmental problems by determining the relationships between human and environmental activities. This framework provides a context for combining different types of indicators and considers not only the environmental impacts but also the socio-economic impact of changes in the state of ecosystem. Therefore, implementation of integrated management is essential for supplying of water for agriculture, industry and drinking water sectors and especially for protection of biodiversity i.e. plant and animal species especially aquatic species, and this process is put into a practical framework with using the DPSIR approach. In other words, this approach is very important to achieve a comprehensive response for maintaining aquatic biodiversity specially fish by identifying the current status of aquatic ecosystems.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله اکولوژی, رودخانه, حفاظت, مدیریت

نویسندگان مقاله مهسا آفتابی | Mahsa Aftabi


حسین مصطفوی | Hossein Mostafavi


غلامرضا خسروی | Gholamreza Khosravi


مجتبی نوری | Mojtaba Nouryنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-185-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها