هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی اثر اسانس سیر بر روی سیستم ایمنی بچه ماهیان کپور علفخوار
چکیده فارسی مقاله رواج گرایش جهانی آبزی پروری سبز و توسعه سیستم های ارگانیک که در آن بیشترین استفاده از مواد طبیعی و کمترین استفاده از مواد شیمیایی و آلاینده به عمل می آید و با توجه به غنای سرزمینی و تنوع گیاهان دارویی کشور، می توان از گیاهان بومی ایران برای درمان آنتی بیوتیکی استفاده نمود. سیر از جمله گیاهانی است که به دلیل دارا بودن ترکیبات شیمیایی مفید متعدد از زمان باستان به طور وسیع به عنوان دارو مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله ترکیبات موجود در این گیاه ماده ای به نام آلیسین بوده که واجد خواص ضد میکروبی و ضد قارچی می باشد. این تحقیق در تابستان سال 92 درمرکز تحقیقات علوم شیلاتی و فنون دریایی دکتر کیوان بر روی 50 قطعه بچه ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) با میانگین وزن 10 تا 20 گرم، در 3 گروه تیماری شامل 50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر برای اسانس سیر و یک گروه شاهد با 3 تکرار انجام شد. این آزمایش ها با روش حمام ضدعفونی کوتاه مدت 3 روز متوالی به مدت 15 دقیقه در روز طی 2 هفته صورت پذیرفت، از ماهیان در انتهای دوره ضدعفونی، خون گیری از سرخرگ یا سیاهرگ ساقه دمی به عمل آمد و برخی از پارامترهای ایمنی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که میزان گلبول های سفید، نوتروفیل، ائوزینوفیل و توتال ایمنوگلوبین و لیزوزیم در کلیه مقادیر تیمار اسانس سیر افزایش یافته که بیشترین افزایش در دوز 150 مشاهده شد. بنابراین اسانس سیر با دوز 150 میلی گرم در لیتر منجر به بهبود سیستم ایمنی بچه ماهیان آمور می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The effect of garlic extracts on the immune system of grass carp
چکیده انگلیسی مقاله The spread of the global trend of green aquaculture and the development of organic systems in which the most use of natural materials and the least use of chemicals and pollutants and due to the richness of the land and the diversity of medicinal plants in the country, native plants of Iran can be used for antibiotic treatment. Garlic is one of the plants that has been widely used as a medicine since ancient times due to its many useful chemical compounds. Among the compounds in this plant is a substance called allicin, which has antimicrobial and antifungal properties. Present study was carried out in marine and fisheries sciences research center of Dr.keyvan during summer 2014 on 50 grass carp (Ctenopharyngodon idella) With an average weight of 10 to 20 grams, were divided in 3 treatments groups, including 50, 100 and 150 mg/L, for garlic extracts and a control group with 3 repetitions. Experiments was done for 3 days with short-term decontamination shower methods for 15 minutes a day during 2 weeks. Also blood samples was collected from artery or caudal vein at the end of disinfectant period and some blood and immune parameters were examined. Results of blood examinations showed that amount WBC, Neutrophil, Eosinophil, Total immunoglobulin, and lysozyme in treatments extracts were increased and the more increase were observed in fish received 150 mg/L garlic extracts. Therefore, garlic extracts at a dose of 150 mg / l improves the immune system of grass carp.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله سیر, ایمنوگلوبین, آلیسین, لیزوزیم.

نویسندگان مقاله مریم واحدی | maryam vehedi


عباسعلی زمینی |


مریم نیک نام |نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-201-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها