هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی اثر دفعات غذا دهی بر روند رشد بچه ماهیان سفید (Rutilus kutum)
چکیده فارسی مقاله دفعات غذادهی یکی از عوامل تغذیه است که باعث افزایش رشد وکاهش ضریب تبدیل غذایی در ماهیان می­گردد.آزمایشات درمخازن فایبرگلاس100لیتری­که حاوی25 عدد ماهی­سفید انگشت قد 1/2گرمی با تراکم 0/5 گرم در لیتر انجام گرفت. ماهیان در چهار تیمار، تیمار1 ،2،3و4 وعده غذایی با 3 تکرار و در مجموع 12مخزن فایبر گلاس آزمایشی به صورت کاملا تصادفی تقسیم ­بندی شدند همچنین غذای مورد نیاز روزانه با توجه به وزن توده­زنده پس از هر بار زیست سنجی به میزان 4درصد وزن بدن محاسبه شد. با توجه به آزمون توکی با سطح اطمینان 95 % ، از نظر میانگین ضریب تبدیل غذاییFCR)) نرخ رشد ویژه (SGR) درصد افزایش وزن (WG) اختلاف آماری مشاهده­گردید ( 05/0 P<). نتایج حاصله نشان داد که حداقل درصد افزایش وزن مربوط به تیمار یک وعده­غذایی با مقدار10/53±47/12و حد­اکثر آن مربوط به تیمار سه وعده غذایی با میانگین 10/93±99/09 گرم و حداقل نرخ رشد ویژه مربوط به تیمار یک وعده­غذایی با مقدار 0/12 ±64/0 و حداکثر آن مربوط به تیمار سه وعده­غذایی با مقدار 9 0/0±15/ 1 بوده است. حد­اقل میانگین ضریب تبدیل غذایی بچه­ماهیان سفید مربوط به تیمار سه وعده­غذایی با مقدار 0/23±/2/42و حد­اکثر آن مربوط به تیمار یک وعده غذایی با میانگین 1/03± 4/76 بود. نتایج نشان داد که سه بار تغذیه در روز، مناسب­­ترین روش برای رشد بهتر بچه ماهی سفید می باش
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of Feeding Frequency on the Growth Process of Rutilus kutum fingerlings
چکیده انگلیسی مقاله The effects of feeding time and frequency on the growth one of the nutritional factors that increase growth and decreased the feed conversion ratio in fish. The experiments were carried out in 100- liter Fiberglass tanks containing 25 fish, 1.2 g with a density of 0.5 g per liter. Fish were divided into four treatments, 1, 2, 3, and 4 with 3 replications and a total of 12 Fiberglass tanks completely randomly. Also, the daily requirement of food according to the weight of the biomass after each biometrics was calculated as 4% of body weight. According to the Tukey test, there was a significant statistical difference between 2 treatment with 3 and 4 treatments, and also treatment 1(P<0.05 ).considering food conversion rate (FCR), special growth rate (SGR), and weight gain (WG). The results showed that the maximum and minimum amount of weight gain has occurred in treatment3 (mean= 99.09±10.93) and treatment1 (mean= 47.12±10.53), respectively. The minimum of the special growth rate (0.64±0.12) was observed treatment 1 and the maximum of that (1.15±0.09) was measured in treatment3. The minimum feed conversion ratio with mean (2.42±0.23) was seen in treatment 3 and the maximum was seen in treatment 1 with mean (4.76 ± 1.03). The results showed that feeding three times a day is the most appropriate method for growth Rutilus kutum, fingerlings
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله واژگان کلیدی, دفعات غذاهی , رشد , ضریب بازماندگی , بچه ماهی سفید

نویسندگان مقاله افشین امیری سندسی | afshin amiri sendesi


محمد صلواتیان | mohhamad salavatian


رودابه روفچائی | Rudabeh Rufchaie


صاحبعلی قربانی | saheb ali ghorbani


مجمود نوان مقصودی | mahmoud maghsoudiنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-164-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها