هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی میزان هم آوری لای ماهی Tinca tinca در تالاب انزلی
چکیده فارسی مقاله این مطالعه در راستای پروژه بررسی وضعیت تولیدمثلی ماهیان اقتصادی تالاب انزلی صورت گرفت و جهت تعیین هم آوری، برداشت ماهیان ماده صید شده با تور گوشگیر و دستگاه صید الکتریکی در تالاب که در مراحل بلوغ تا قبل از تخم ریزی قرار داشتند، از فروردین تا خرداد هر دو سال انجام شد. وزن بدن لای ماهیان ماده (33 عدد) از 47/51 تا 4/138 و با میانگین 23/16±57/65 گرم، طول کل آن ها از 139 تا 212 با میانگین 91/13±17/156 میلی متر و سن نمونه ها از 4 تا 7 سال متغیر بود. وزن گناد ماهیان ماده 89/3 تا 35/12 و با میانگین 01/2 ±12/8 گرم تعیین شد. میزان هم آوری مطلق از 13627 تا 45569 با میانگین 88/8237±37/26569 عدد تخم وهم آوری نسبی از 63/186 تا 52/637 با میانگین 23/127±37/416 عدد به ازای هرگرم وزن بدن ماهی به دست آمد. بیشترین میزان ارتباط هم آوری با سن ماهی(77/66 درصد) و پس از آن به ترتیب با وزن و طول ماهیان بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Study of fecundity in Tinca tinca in Anzali Wetland
چکیده انگلیسی مقاله The study carried out in a comprehensive project “reproduction status of Tinca tinca in Anzali wetland” and caught females by gillnets and electroshocker from April to June 2016 and 2017 with maturity stages of adult to pre-spawning has been selected for determining fecundity. The studied females (n=33) weight varied between 51.47 and 138.4 with an average of 65.57±16.23g and total length between 139 and 212 with an average of 156.17±13.91mm and age 4 to 7 years old. Gonad weight was determined 3.89 to 12.35 with an average of 8.12±2.01g. Absolut fecundity of studied fish was calculated 13627-45569 with an average of 26569.37±8237.88 eggs and relative fecundity 186.63-637.52 with an average of 416.37±127.23 eggs per body weight in gram. There was a stronger relationship between fecundity with fish age (66.77%) and then with fish weight and length, respectively.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله لای ماهی , هم آوری, تالاب انزلی, ایران

نویسندگان مقاله مهدی مرادی چافی |
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

کیوان عباسی | Keyvan Abbasi
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

مرتضی نیکپور | Morteza Nikpour
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

یعقوبعلی زحمتکش | Yaghobali Zahmatkesh
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

اکبر پورغلامی مقدم | Akbar Pourgholami Moghadam
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

فرشاد ماهی صفت | Farshad Mahisefat
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

رضا محمدی دوست | Reza Mohammadi Doust
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

سهراب دژندیان | Sohrab Dejandian
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-226-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها