هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بیان ژنKISS۲ هیپوتالاموس در جنس نر و ماده ماهی سفید خزر (Rutilus kutum)
چکیده فارسی مقاله ماهی سفید، بومی دریای خزر بوده و به لحاظ شیلاتی یکی از مهمترین ماهیان اقتصادی حوزه جنوبی دریای خزر است. کیس­پپتین به عنوان تنظیم کننده قدرتمند تولیدمثل در مهره­داران شناخته شده است. برای بررسی نقش KISS2 در تولید­مثل ماهی سفید خزر، میزان بیان ژن KISS2 در بافت هیپوتالاموس با استفاده از روش Real time PCR ارزیابی شد. بدین منظور 36 قطعه ماهی سفید دریای خزر از آبان 97 تا اردیبهشت 98 (به صورت ماهیانه 3 قطعه ماهی نر و 3 قطعه ماهی ماده) با میانگین وزنی (50±700) گرم و طولی (20±36) سانتیمتر از سواحل انزلی صید شده و نمونه برداری از هیپوتالاموس انجام شد. RNA کل استخراج و سنتز cDNA از بافت­های تفکیک شده صورت گرفت و بیان ژن KISS2 با استفاده از تکنیک Real time PCR به وسیله ژن مرجع-actin - β بررسی شد، در نهایت داده­ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و پس آزمون Tukey و سطح اطمینان 95 در صدی ارزیابی شده و تفاوت بیان ژن­­های KISS2 در هر ماه و در هر دو جنس محاسبه شد و نتایج به صورت میانگین ± انحراف معیار نمایش داده شدند و گراف­ها توسط نرم­افزار Grad Pad Prism رسم شد. نتایج نشان داد بیان ژنKISS2 در هر دو جنس در زمان تخم ریزی ماهی سفید افزایش داشته است و همچنین افزایش بیان ژن در جنس ماده به نسبت جنس نر یبیشتر است. در مجموع به نظر می­رسد که کیس­پپتین در تولید­مثل ماهی سفید خزر نقش کلیدی ایفا می­کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Hypothalamus KISS2 gene expression in male and female Caspian kutum (Rutilus kutum)
چکیده انگلیسی مقاله Caspian Kutum is native to the Caspian Sea and in terms of fisheries is one of the most important economic fish in the southern Caspian Sea, Kisspeptin is known to be a potent regulator of reproduction in vertebrate. To investigate the role of KISS2 in Caspian Kutum reproduction, the expression of KISS2 gene in hypothalamic tissue was evaluated using real time PCR. For this purpose, 36 pieces of Caspian Kutum of the Caspian Sea were caught from aban 97 to ordibehesht 98 (3 pieces of male fish and 3 pieces of female fish per month) with an average weight of (700 ± 50) grams and length (36 ± 20) cm from Anzali shores and Sampling of the hypothalamus was performed. Finally, the data were evaluated using one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey post-test and 95% confidence level. and the difference in expression of KISS2 genes per month in both sexes was calculated and the results were displayed as mean ± standard deviation and graphs were plotted by Grad Pad Prism software. The results showed that the expression of KISS2 gene in both sexes increased during spawning of Caspian Kutum and also the increase in gene expression in females was more than male.Overall,it seem that Kisspeptin plays a key role in the reproduction of Caspian Kutum.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله کیس‌پپتین, تولیدمثل , دو شکلی جنسی , Real Time PCR

نویسندگان مقاله صفورا صدیق طهارم | Safura Sedigh Taharam


محمودرضا آقامعالی | Mahmoud Reza Aghamaali


بهروز حیدری | Behrooz Heydariنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-227-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها