هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی DNA بارکدینگ شانک زردباله عربی Acanthopagrus arabicus Iwatsuki, ۲۰۱۳ خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک
چکیده فارسی مقاله شانک زردباله عربی، گونه ای از شانک ماهیان است که از نظر صید و صیادی و آبزی پروری در کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. این گونه دارای تنوع و پراکندگی زیادی در سرتاسر آب های ساحلی خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند و همچنین دریای سرخ می باشند. این ماهی به وسیله باله ی مخرجی دارای 3 عدد شعاع، دندان های مولاری شکل در هر دو فک، رنگ زرد باله های مخرجی و شکمی که با افزایش سن لوب پایینی دم زرد روشن تا سفید می شود و همچنین لکه نامنظمی که معمولا اولین فلس خط جانبی که به تدریج به سمت بخش قدامی بالای سرپوش آبششی محو می شود، شناخته می شوند. در این مطالعه بر گونه های مختلف جنس Acanthopagrus از پنج ایستگاه در خلیج فارس و دریای عمان ابتدا شناسایی سپس استخراج DNA و توالی یابی انجام گردید. سپس توالی های حاصل با استفاده از 99 توالی های ژن میتوکندریایی Cox1 برگرفته شده از بانک ژنی (NCBI) به وسیله نرم افزار های MEGA, Bioedit مورد مطالعه قرار گرفت. داده های مولکولی حاصل از تحلیل های محتمل ترین درخت (Maximum likelihood)، میانبرترین درخت (Maximum parsimony) و بیژین(Bayesian) مورد مطالعه قرار گرفت و موقعیت تبارشناسی گونه شانک زردباله عربی در خلیج فارس و دریای عمان در درخت مورد نظر، تعیین گردید. اعتبار تاکسونومی در سطح گونه با استفاده از ژن (COI)با درصد بالای (98–100%) هم در سیستم بلد و هم جستجوی بلاست و با فاصله ژنتیکی قابل توجهی مورد تایید قرار گرفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی DNA barcoding of Acanthopagrus arabicus Iwatsuki, 2013 from Persian Gulf and Oman Sea using Cytochrome oxidase subunit 1
چکیده انگلیسی مقاله Acanthopagrus arabicus Iwatsuki, 2013 is species of Sparidae family which has great importance in terms of fishing and aquaculture in the Persian Gulf and Oman Sea. The genus has been widely distributed across coastal water of the Persian Gulf, Sea of Oman, Indian ocean and Red Sea. It is characterized by anal fin with 3 spines, molariform teeth present in both jaws, yellow anal fin and abdominal fins which with age, the lower lobe of the tail becomes yellow and or white, an irregular spot, usually the first lateral scales that gradually fade toward the anterior part above the gill cover. In this study, different species of the genus Acanthopagrus in 5 locations the Persian Gulf and Oman Sea were identified, DNA was extracted and sequencing was performed. The resulting sequences were studied by 99 cytochrome oxidase 1 mitochondrial gene sequences available in the gene bank (NCBI) using Mega and Bio edit software. Molecular data from the analyzes of the most probable tree Maximum likelihood, Maximum parsimony and Bayesian were studied and the phylogenetic position of A.arabicus of Persian Gulf and Oman sea in the tree was determined. The validity of the conjecture species-level taxonomy based on COI is assisted with high equivalence search (98–100%) both in BOLD and BLAST, well-distributed genetic distance values.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله شانک زردباله عربی, شانک‌ماهیان, سیتوکروم اکسیداز 1, خلیج فارس و دریای عمان

نویسندگان مقاله بیتا دهقانی | Bita Dehghani


فائزه یزدانی مقدم | Faezeh Yazdani Moghaddam


مسطوره دوستدار | Mastooreh Doustdarنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-249-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها