هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی اثرات دوره‌های گرسنگی و تغذیه مجدد بر کیفیت لاشه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در طی مدت نگهداری در یخچال
چکیده فارسی مقاله ماهی قزل آلا یکی از مطلوب ترین ماهیان پرورشی در ایران است که پژوهش حاضر با هدف انتخاب دوره های گرسنگی مناسب و تغذیه مجدد ماهی قزل آلای رنگین کمان با توجه به کیفیت آن انجام شد. بخش پرورش ماهیان طی 63 روز و در چهار رژیم غذایی که شامل تیمار شاهد (غذادهی به طور اشباع)، تیمار یک هفته گرسنگی(A)، تیمار دو هفته گرسنگی (B) و تیمار سه هفته گرسنگی (C) پرورش یافتند. آنگاه ماهیان صید شده و به مدت 12 روز در شرایط یخچال نگهداری و ماندگاری آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه شاهد، تیمار A و B رشد بیشتری داشتند (P<0.05) و در دوران محرومیت غذایی طولانی (تیمار C) بیترین مقدار فساد چربی (مقدار تولید مالون آلدهید بر کیلوگرم لاشه) را نشان داد ولی بهترین تیمار از نظر اکسیداسیون اسید چرب، تیمار A بود (1.5 g >mgMDA). میزان شاخص TVB-N تا روز 9ام برای تیمار A از بقیه تیمار ها بهتر بود ( TVB-N<20) که بار دیگر تایید روش A را اثبات می کند. به علاوه تغییرات pH در تیمار A کمترین تغییر را نشان داد که نشان دهنده مقاومت این تیمار در برابر رشد باکتریایی و گسترش الکترون گیری از مواد مغذی لاشه را تایید می کند و بهترین­ مدت زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان طی نگهداری در یخچال (4 درجه سانتی گراد) حدود 9 روز برای تیمار یک هفته گرسنگی تعیین شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The effect of starvation and re-feeding periods on the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) quality during refrigerator storage
چکیده انگلیسی مقاله Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) is one of the most popular cultured fish in Iran and there is an increasing interest in its consumption. In the present research project, the effect of starvation before slaughtering on the quality of rainbow trout was studied. This project was conducted in two steps. In the first step, fish were cultured for 63 days. During this period, fish were treated as control (full diet), 1 (A), 2 (B), and 3(C) weeks of starvations. In the second step, fish were stored at refrigerated temperatures for 12 days to assess their quality. These results indicated that group A had better growth than other treatments. The best treatment as a fatty acid contamination point of view is sample A which means less than 1.5 mg malonaldehyde was produced for 12 days. Additionally, sample A shows the best records of TVB-N which is less than 20 mg per 100 g fillet in day 9 of shelf-life of sample A. pH value shows less increase for sample A leading to discuss less bacterial contamination of this sample so applying one-week starvation is the best method to increase the quality of conservation and decrease contamination.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله غذادهی دوره ای, محرومیت غذایی, رشد جبرانی, دوره ی نگهداری

نویسندگان مقاله شیرین کاظم زاده | shirin kazemzade


حجت عبداللهی خامنه | hojjat abdollahikhamene


سید ولی حسینی | seyyed vali hosseini


غلامرضا رفیعی | gholamreza rafieiنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-186-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها