هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی الگوی تکوین فلس در کپورماهی دندان دار هرمزی (Aphaniops hormuzensis)
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق، روند تکوین فلس در کپورماهی دندان‏دار هرمزی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، تخم‏های پرورش داده شده در محیط آزمایشگاهی تحت نظر قرار گرفت و پس از تفریخ تخم‏ها، لاروهای یک روزه به مدت 13 روز هر 48 ساعت یک بار بیهوش گردیده و از نظر تشکیل فلس بررسی گردید. اولین فلس در ناحیه ساقه دمی و در روز سیزدهم تکوین لارو مشاهده گردید و پس از مشاهده آغاز تشکیل فلس‏ها، با توجه به سرعت کند تشکیل فلس و به منظور آسیب رسانی کمتر از بیهوشی مکرر، بررسی هر هفته یکبار و به مدت سه ماه صورت گرفت. نتیجه‏ این مطالعه نشان داد که تکوین فلس در کپورماهی دندان‏دار هرمزی در چهار ناحیه آغاز میشود که اولین ناحیه‏ای آن ساقه‏ی دمی می‏باشد و طی 21 روز تمامی این ناحیه از فلس پوشانده می شود. پس از آن به ترتیب در ناحیه‏ی زیر باله‏ی پشتی در مدت زمان 43 روز و سپس ناحیه‏ی سر ماهی طی 36 روز بطور کامل فلس‏ها ظاهر گردیدند. ناحیه‏ی شکمی آخرین محل برای شروع تکوین فلس‏ها بود که روز 41 بعد از تفریخ ظاهر شده و طی مدت 42 روز فلس های این بخش تکمیل گردید. اولین ناحیه تشکیل فلس در کپورماهی دندان‏دار هرمزی مشابه با دیگر ماهیان در ناحیه ساقه دمی میباشد. با توجه به این که این ناحیه سرعت بالاتری در شکل‏گیری فلس دارد، فلس‏های این ناحیه مناسب‏ترین ناحیه برای انجام مطالعات و بررسی روند تکوین فلس می‏باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Scaling pattern in development of Aphaniops hormuzensis
چکیده انگلیسی مقاله In this study, the scale developmental pattern in Aphaniops hormuzensis was investigated. For this purpose, the eggs grown in the laboratory were monitored and after hatching, the one-day larvae were anesthetized once every 48 hours for 13 days. The first scales were observed in the area of the caudal peduncle on the thirteenth-day post-larvae hatching. The results showed that the formation of scales in A. hormuzensis begins in four areas, the first area is the caudal peduncle, and in 21 days the whole area was covered with scales. After that, scales appeared completely in the area below the dorsal fin, and then the head of the fish covered with scales within 36 days. The abdominal area was the last place to start the formation of scales, which appeared on the 41st day after hatching and the scales of this part were completed within 42 days. The first area of scaly formation in A. hormuzensis is similar to that of other fish in the caudal peduncle. Since this area has a higher speed in the scale formation and regeneration of, this area is the most suitable zone for conducting studies and reviewing the scale developmental process.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله کپورماهیان دندان دار, ساقه دمی, ماهیان استخوانی

نویسندگان مقاله محمدرضا اسماعیلی | Mohammadreza Esmaeili
Shahid bahonar University of Kerman
دانشگاه شهید باهنر کرمان

مینا معتمدی | Mina Motamedi
Shahid bahonar University of Kerman
دانشگاه شهید باهنر کرمان

آزاد تیموری | Azad Teimori
Shahid bahonar University of Kerman
دانشگاه شهید باهنر کرمان


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-168-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها