هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی اثر روغن سیاه دانه (Nigella sativa) بر عملکرد رشد، شاخص های آنتی اکسیدان و بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم گوارشی در سیچلاید الکتریک زرد (Labidochromis caeruleus)
چکیده فارسی مقاله مطالعه حاضر به منظور بررسی کارایی روغن سیاه دانه خوراکی بر میزان رشد، برخی فراسنجه های آنتی اکسیدان و بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم های گوارشی در ماهی سیچلاید الکتریک زرد انجام شد. 60 قطعه ماهی ها با متوسط وزن 29/1 گرم و متوسط طول 36/4 سانتیمتر در دو گروه با سه تکرار توزیع شدند و با صفر (گروه کنترل) و 1% روغن سیاه دانه به مدت 50 روز تغذیه شدند. ماهی ها در روز 50 بی هوش شده و پس از وزن کشی، هموژن بافتی از هر قطعه ماهی انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که عملکرد رشد در گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل بهبود یافت. از میان شاخص های مختلف آنتی اکسیدان، فعالیت آنتی اکسیدان تام بالاتری در گروه تیمار گزارش گردید اما محصول پراکسیداسیون لیپیدی، که با MDA نشان داده شد، در قیاس با گروه کنترل تغییر نکرد. به علاوه، فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان، شامل سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون اس-ترانسفراز در گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل بالاتر بود. در این بررسی، میزان پروتئین بالاتر در گروه تیمار نیز مشخص گردید اما هیچ تغییر معنی داری در میزان آلانین آمینوترانسفراز در مقایسه با گروه کنترل دیده نشد. تغذیه با روغن سیاه دانه به افزایش فعالیت آمیلاز و اسیدفسفاتاز منجر شد اما هیچ تغییر معنی داری در فعالیت لیپاز و پروتئاز دیده نشد. بنابراین، این نتایج نشان می دهد که مصرف روغن سیاه دانه در بهبود عملکرد رشد، برخی شاخص های آنتی اکسیدان و همچنین فعالیت آنزیم های گوارشی در ماهی سیچلاید الکتریک زرد توانا است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effects of black cumin (Nigella sativa) oil on growth performance, antioxidant and biochemical indices and digestive enzyme activity in electric yellow cichlid (Labidochromis caeruleus)
چکیده انگلیسی مقاله The current study was performed to examine the efficacy of dietary black cumin (Nigella sativa) oil on the growth rate, some antioxidant and biochemical parameters, as well as digestive enzyme activity in electric yellow cichlid. Sixty fish with mean weight 1.29 g and mean length 4.36 cm were distributed in two groups with three replicates and fed with 0% (control group), and 1% black cumin oil for 50 days. On day 50, fish were euthanized and after weighting, tissue homogenate was prepared from each fish sample. Results of this study showed that growth performance was enhanced in the treatment group compared to the control group. Among different antioxidant indices, higher total antioxidant activity was observed in the treatment group, but lipid peroxidation product, indicated by MDA, was not altered compared to the control group. Meanwhile, activities of some antioxidant enzymes, including superoxide dismutase, catalase, and glutathione S-transferase were higher in the treatment group compared to the control group. During this experiment, higher protein level was also recorded in the treatment group, but no significant changes were noted in alanine aminotransferase level in comparison with the control group. Feeding with black cumin oil also led to a significant increase in amylase and acid phosphatase activities, whereas no significant changes were noted in lipase and protease activities. Therefore, the results show that the administration of black cumin oil had the potential to improve the growth rate, some antioxidant indices, as well as digestive enzyme activities in electric yellow cichlid.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله روغن سیاه دانه, سیچلاید الکتریک زرد, رشد, فراسنجه آنتی اکسیدان, فعالیت آنزیم گوارشی.

نویسندگان مقاله نجمه شیخ زاده | Najmeh Sheikhzadeh
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

امین مرندی | Amin Marandi
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

شلاله موسوی | Shalaleh Mousavi
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-193-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها