هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مطالعه ترکیبات خون و مایع تخمدانی مولدین ماده ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) در فصل تکثیر مصنوعی
چکیده فارسی مقاله در این مطالعه، ترکیبات آلی (گلوکز، کلسترول، پروتئین کل و آلبومین) و یونی (کلسیم، فسفر، منیزیوم، سدیم و پتاسیم) مایع تخمدانی و سرم خون مولدین ماده ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) طی فصل تکثیر مصنوعی این ماهی اندازه­گیری شد. داده های به دست آمده حاکی از وجود تفاوت­هایی در ترکیب مایع تخمدانی و سرم خون مولدین بود. بر این اساس، به جز منیزیوم، بقیه پارامترهای خون ماهی ماده و مایع تخمدانی با هم اختلاف معنی­داری داشتند. نتایج این مطالعه داده-های پایه­ای مورد استفاده در تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان فراهم نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Study serum blood and ovarian fluid composition of snow trout, Schizothorax zarudnyi broods during artificial reproduction season
چکیده انگلیسی مقاله This study investigated organic (glucose, cholesterol, total protein and albumin) and ionic (calcium, phosphorus, magnesium, sodium and potassium) composition of ovarian fluid and blood serum of snow trout Schizothorax zarudnyi female broods during artificial propagation season. There were differences in the composition of ovarian fluid and blood serum. With the exception of magnesium, all other parameters of female blood and ovarian fluid parameters were significantly different. The results of this study provided the baseline data used in the artificial snow trout fish
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله سفیدک سیستان, مایع تخمدانی, سرم خون

نویسندگان مقاله عبدالعلی راهداری | Abdolali Rahdari
University of Zabol
دانشگاه زابل

علی خسروانی زاده | Ali Khosravanizadeh
University of Zabol
دانشگاه زابل


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-99-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها