هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی عادات غذایی ماهی تیزکولی (Hemiculter leucisculus)دریاچه چیتگر تهران
چکیده فارسی مقاله مطالعه عادات غذائی ماهی تیزکولی در دریاچه شهدایخلیج فارس (چیتگر) طی شهریور ماه سال 1396 صورت گرفت. ماهیان باتوجه به وضعیت دریاچه با استفاده از تور گوشگیرثابت، تور ساحلی و تورپرتابی صید گردیدند. نمونه ها پس از ثبت وزن بدن و طول کل، کالبدشکافی شده و پس از تعیین جنسیت، محتویات روده آنها شناسایی و شمارش شدند. ماهیان مورد بررسی دارای وزن 21/1 تا 1/65 با میانگین 61/14±98/14 (انحراف معیار±میانگین) گرم، طول 5/56 تا 205 با میانگین 79/34±55/116 میلیمتر و سن3 تا 9 با میانگین 40/2±00/5 سال بودند. میانگین ضریب چاقی این ماهی 09/0±73/0، طول نسبیروده 14/0±84/0 و شدت تغذیه آن 17/268±84/406در دریاچه چیتگربدست آمد. نتایج نشان داد که ماهیان تیزکولی، بیشتر رژیم گوشتخواری داشته و از لحاظ شدت تغذیه شرایط خوبی داشتند. بررسی طیف غذایی این ماهی نشان داد که از پریفیتون، انواع جلبکها، فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون وتعدادکمی ازکفزیان نظیر شیرونومیده تغذیه نموده است. از نظر فراوانیحضور در لوله گوارش (Fp)، شیرونومید با34/10 درصد (به عنوان غذایفرعی) فراوانی داشت در حالی که پریفیتون با 76/82 و جلبک ها با 07/62 درصد فراوانی حضور، به عنوان غذایاصلی این ماهی در دریاچه چیتگر محسوب شدند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Study of Hemiculter leucisculus diet in the Chitgar Lake, Tehran
چکیده انگلیسی مقاله The study of fish diet was performed in the Chitgar Lake during September 2017. Based on the lake location the fish samples were caught by Gill net, Seine and Cast net. The samples were measured based on weight, length and sex after dissection, then the gut contents identified and number of food item recorded in the laboratory. The studied specimens weight varied between 1.21 and 65.1 g (average of 14.98±14.61g), total length were measured between 56.5 and 205 mm with average of 116.55±34.79 mm and age of fish was determined between 3-9 with average of 5.00±2.40 years old. The average of condition factor, gut length and feeding intensity were calculated 0.73±0.09, 0.84±0.14 and 406.84±268.17, respectively. The results showed specimens were carnivorous and its feeding intensity was good. The fish (H. leucisculus) has fed a medium spectrum of algae, periphyton, phytoplankton, zeoplankton and benthos such as Chironomidae, in Chitgar Lake. The most number of food items (Fp) were periphyton with 82.76, algae with 62.07%(main food) and Chironomidae with 10.34 %(incident food).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تیزکولی, عادات غذایی, دریاچه چیتگر, ایران

نویسندگان مقاله مهدی مرادی چافی | Mehdi Moradi Chafi
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

کیوان عباسی | Keyvan Abbasi
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

سیامک باقری | Siamak Bagheri
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

علیرضا میرزاجانی | Alireza Mirzajani
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

مصطفی صیادرحیم | Mostafa Siadrahim
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

جلیل سبک آرا | Jalil Sabkara
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

مرضیه مکارمی | Marzieh Makaremi
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

سپیده خطیب | Sepideh Khatib
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

یعقوبعلی زحمتکش | Yaghobali Zahmatkesh
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

مرتضی نیکپور | Morteza Nikpour
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-226-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها