هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی کا-پیا: مروری بر یافته-های اخیر گونه-های مهاجم کاراس و تیلاپیا در ایران
چکیده فارسی مقاله چکیده منابع آب شیرین ایران زیستگاه غنی از گونه­های متنوع ماهیان بومی و بومزاد است. که از جنبه­های مختلف به ویژه تنوع زیستی دارای ارزش­های فراوانی هستند. این گونه­های بومی و ارزشمند به علت آلودگی آب­ها، فشار­های صیادی و گونه­های غیربومی رو به کاهش هستند. گونه­هایی مانند Carassius auratus, Carassius gibelio, Coptodon zillii, Oreochromis aureus از جمله این ماهیان غیربومی است که به دلیل دارا بودن طیف گسترده غذایی، مقاوت بالا به شرایط محیطی، تغییر زیستگاه، انتقال بیماری وانگل، بلوغ و تولیدمثل سریع و آلودگی ژنتیکی از راه تشکیل احتمالی هیبرید می­توانند بر ماهیان بومی و بومزاد اثر گذاشته و منجر به مرگ و میر و کاهش جمعیت آن­ها شوند. در سال­های اخیر این ماهیان غیربومی پیامدهای اکولوژیکی و اقتصادی قابل توجهی در ایران و کشورهای همسایه داشته­اند؛ هدف این مطالعه، بررسی و معرفی ویژگی­های زیستی، پراکنش، نحوه ورود و دلایل پایداری در زیستگاه جدید، اثرات مخرب بر ماهیان بومی و روش­های کنترل و جلوگیری از گسترش اثرات منفی این گونه های مهاجم بر شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور می­باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی CA-PIA: A review of recent findings of invasive species, Carras and Tilapia in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Freshwater resources of Iran are rich habitats of diverse species of endemic and indigenous fish which have large values from different aspects, especially biodiversity. These endemic and valuable species are declining as a result of water contamination, fishing pressures, and non-indigenous species. Species such as Oreochromis aureus, Coptodon zillii, Carassius gibelio, and Carassius auratus are among these non-indigenous fish that can affect endemic and indigenous fish and lead to mortality and population decline among them because of having a wide range of food, high resistance to environmental conditions, habitat changes, transmission of diseases and parasites, rapid maturation and reproduction, and genetic pollution through the possible formation of hybrids. These non-indigenous fish have engendered significant ecological and economic consequences in Iran and the neighboring countries in recent years. The objective of this study is to investigate and introduce the biological attributes, distribution, the entry mode and reasons for stability in the new habitat, destructive effects on endemic fish and methods to control and prevent the spread of negative effects of these invasive species on social and economic conditions of the country
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ماهیان غیربومی, تنوع زیستی, آلودگی ژنتیکی, مهاجم, ایران

نویسندگان مقاله علی مظفری موسوی | ali mozafari mosavi


ساناز نجفوند دریکوندی | sanaz najafvand derikvandiنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-118-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها