هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی اندازه و تعداد سلول های کلراید پوست لارو سوف سفید (Sander lucioperca) در مواجهه با شوری
چکیده فارسی مقاله در مطالعه حاضر اثر شوری 7 و 12 در هزار آب دریای خزر بر درصد بقای لارو سوف سفید، تعداد، اندازه و درصد سطح اشغالی سلول های کلراید پوست در دو مرحله قبل (a) و بعد از جذب کیسه زرده (b) در زمان 96 ساعت پس از انتقال به شوری با استفاده از بافت شناسی کلاسیک و رنگ آمیزی ائوزین- هماتوکسیلین مورد بررسی قرار گرفت. میزان بقا در آب شیرین، برای هر دو گروه 97% و در شوری 7 در هزار برای لاروهای گروه (a) 86% و گروه (b) 97% بود. در شوری 12 در هزار، گروه (a) همگی تلف شدند، در حالیکه20% از لاروهای گروه (b) زنده ماندند. اندازه سلول های کلراید پوست در مواجهه با شوری تغییری نکرد. در انتهای آزمون، تعداد و مساحت اشغالی سلول های کلراید در مرحله قبل از جذب کیسه زرده در شوری 7 در هزار و در لاروهای مرحله پس از جذب کیسه زرده، در شوری 12 در هزار بطور معنی داری افزایش یافتند. نتایج نشان داد که در لارو سوف سفید دریای خزر، با افزایش رشد، نمو و تکامل بدن، عملکرد سلول های کلراید پوست در تنظیم اسمزی افزایش می یابد و می تواند در زنده ماندن لاروها در مواجهه با شوری به گونه ای عمل کند که میزان بقا در مرحله پس از جذب کیسه زرده در مواجهه با شوری بیشتر از مرحله قبل از جذب کیسه زرده باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Study on the size and number of skin chloride cells in Sander lucioperca larvae exposed to salinity
چکیده انگلیسی مقاله In the present study, the effect of 7 and 12‰ salinity of Caspian Sea water on the survival rate, number, size and percentage of occupied surface chloride cells of zander in two larval stages: before (a) and after (b) yolk sac absorption at 96 h after salinity transfer were examined by classical histology and eosin-hematoxylin staining. Survival rate was 97% for both groups in fresh water and was 86% and 97% respectively for group (a) and (b) at 7‰ salinity. At 12‰ salinity, all larvae in group (a) died while 20% of group (b) survived. The size of skin chloride cells did not change in the face of different salinity. At the end of the experiment, the number and occupied area of ​​chloride cells significantly increased in the pre-yolk sac uptake stage at 7‰ salinity and in the post-yolk sac uptake stage at 12‰ salinity. The results showed that in the Caspian Sea zander larvae, the function of skin chloride cells in osmoregulation improves with development of body and it can act in such a way that the survival rate in the post-yolk sac uptake stage is more than the pre-yolk sac uptake stage exposed to salinity.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تنظیم اسمزی, دریای خزر, ماهی سوف سفید, نمو

نویسندگان مقاله محدثه احمدنژاد | Mohaddeseh Ahmadnezhad
Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)
مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

شهربانو عریان | Shahrbanoo Oryan
kharazmi University
دانشگاه خوارزمی

محمود بهمنی | Mahmoud Bahmani
Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)
مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

محمد صیاد بورانی | Mohammad Sayad Bourani
Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)
مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-127-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها