هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی ارزیابی کیفی آب رودخانه خرم‌رود با استفاده از ساختار جمعیتی ماکروبنتوزها به‌عنوان شاخص زیستی
چکیده فارسی مقاله در این مطالعه، با هدف ارزیابی کیفی آب رودخانه خرم رود، ساختار جمعیتی بزرگ بی مهرگان کفزی به عنوان شاخص زیستی موردمطالعه قرار گرفت. برای این منظور تعداد 4 ایستگاه نمونه برداری در مسیر رودخانه انتخاب و نمونه برداری از درشت بی مهرگان کفزی به صورت ماهانه در یک بازه زمانی یک ساله (دی 97- آذر98) در هر ایستگاه انجام گردید. درمجموع تعداد 26 خانواده متعلق به 14 راسته از درشت بی مهرگان کفزی شناسایی شدند که خانواده های Chironomidae، Baetidae و Tricorythidae به ترتیب دارای بیشترین فراوانی بودند. بررسی تغییرات فصلی تراکم موجودات شناسایی شده نشان داد حداکثر تراکم بنتوزها در فصل پاییز و حداقل آن، در فصل زمستان بود. نتایج تغییرات شاخص های کیفی (BMWP ،ASPT) و شاخص غنا و تنوع (شانون-وینر) بر اساس درشت بی مهرگان کفزی نشان داد آب رودخانه خرم رود در طبقه آب های با آلودگی متوسط قرار دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Quality assessment of Khorram-rud River using macrobenthos community as Biological indicator
چکیده انگلیسی مقاله In this study the structure of macroinvertebrates was investigated as a biological indicator for water quality assessment in Khorram-rud River. For this purpose 4 stations were selected and macroinvertebrates sampling were done monthly for 12 months (December 2018- November 2019) in each station. Totally 26 families in 14 orders of macroinvertebrates were identified. According to the results, Chironomidae, Baetidae and Tricorythidae were the most dominant families, respectively. Also the highest density of benthos observed in autumn and the lowest seasonal macroinvertebrates density was in winter. Based on (BMWP/ASPT) and richness and diversity indices (Shannon-weiner), the Khorram-rud river water classified as contaminated water.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ارزیابی زیستی, بی‌مهرگان کفزی, شاخص زیستی

نویسندگان مقاله پریا درویشی | paria darvishi


آرش جوانشیر | arash javanshir


سهیل ایگدری | soheil eagderi


منوچهر نصری | manoochehr javanshirنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-169-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها