هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی استفاده از روش سطح پاسخ جهت بهینه سازی فعالیت ضد باکتری پروتئین هیدرولیز شده تون زردباله (Tunnus albacores)
چکیده فارسی مقاله هدف از مطالعه حاضر بهینه­سازی پروتئین هیدرولیز شده در مقیاس آزمایشگاهی، از تون ماهی زردباله (Thunus albacores) با تاکید بر خواص باکتریایی آن بود. دو مشخصه مورد بررسی قرار گرفت: درجه هیدرولیز (DH) و فعالیت ضد باکتریایی. شرایط هیدرولیز (دما، زمان، pH و آنزیم / بستر) با استفاده از روش سطح پاسخ بهینه شد. نتایج نشان داد که pH 25/6 و 5/7 ، درجه حرارت 75/53 و 60 (درجه سانتیگراد) ، زمان واکنش 150 و 120 (دقیقه) و میزان پروتامکس به سوبسترا به 5/2 و 2 (w / w) به ترتیب برای تولید هیدرولیزات ضد باکتری و DH شرایط بهینه بودند. نتایج نشان داد که DH به عنوان معیار اصلی در تولید هیدرولیزات با خواص ضد باکتری نمی باشد. در واقع خواص ذاتی هیدرولیزها در بیان خصوصیات فعال زیستی نقش بسزایی دارند. بر اساس نتایج مهار کنندگی باکتری های گرم مثبت (لیستریا و استافیلوکوک) و باکتری های گرم منفی(E. coli و pseudomonas)، پروتئین هیدرولیز شده ماهی تن زرد (Thunus albacores) می تواند به عنوان یک ضد باکتری ایمن و طبیعی در نظر گرفته شوند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Application of Response Surface Methodology to Optimise the Antibacterial Activity of Yellowfin Tuna (Thunus albacores) Hydrolysate
چکیده انگلیسی مقاله The objective of this study was to produce, by an enzymatic hydrolysis process at a pilot scale, a yellowfin tuna (Thunus albacores) hydrolysate with a high antibacterial activity. Two specifications were studied: the degree of hydrolysis (DH) and the antibacterial activity. Hydrolysis conditions (pH, temperature, time, and enzyme/substrate) were optimized using response surface methodology. The results demonstrated that pH of 6.25 and 7.5, temperature of 53.75 and 60 (°C), reaction time of 150 and 120 (min), and protamex-to-substrate levels of 2.5 and 2 (w /w) were the optimal conditions to generate antibacterial hydrolysate and DH, respectively. DH did not appear as the main criteria in the production of hydrolysate with antibacterial properties. The intrinsic properties of hydrolysates in the expression of bioactive characteristics also play a significant role. Based on a demonstration of potent inhibitor of pathogenic bacteria of yellowfin tuna (Thunus albacores) hydrolysate on both grampositive (listeria and staphylococcus) and gram-negative bacteria (E. coli and pseudomonas), it could be considered as a safe and natural antibacterial.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله پروتئولیز آنزیمی, پروتامکس, RSM , خواص زیست فعالی

نویسندگان مقاله سمانه پزشک | Samaneh Pezeshk
Tarbiat Modares University, Noor, Iran
دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانگاه تربیت مدرس

مهدی اجاق | Mehdi Ojagh
gorgan university
دانشگاه گرگان

مسعود رضایی | Masoud Rezai
Tarbiat Modares University, Noor, Iran
دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانگاه تربیت مدرس

بهاره شعبانپور | Bahareh Shabanpour
gorgan university
دانشگاه گرگان


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-207-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها