هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مکانهای مستعد آبزی پروری حاشیه رودخانه قزل اوزان استان زنجان
چکیده فارسی مقاله رودخانه قزل اوزان یکی از دو حوضه آبریز منتهی به در دریای خزر ایران است. این بخشها در محدوده طول جغرافیایی´27-° 45 تا´ 15-°49 وعرض جغرافیایی ´57-° 34 تا ´53-°47 واقع شده است. اصلی ترین رودخانه استان ویکی از رودخانه های بزرگ کشور محسوب می شود.در مطالعه حاضر ، رودخانه در حوضه استان زنجان به سه منطقه تقسیم شده و هر منطقه به سه زیر منطقه تقسیم و در مجموع 9 ایستگاه کار نمونه برداری انجام شد. میزان جریان رود هر سال از دهه شصت در حال کاهش بوده از حداکثر دبی 80 مترمکعب به 30 متر مکعب در دهه بیست رسیده است همچنین نوسان دبی آن بسیار زیاد به دلیل برداشت آب در برخی مناطق کاملاً خشک می شود. مصرف آب برای بخش کشاورزی ، توسعه آبزی پروری در حاشیه رودخانه قزل اوزن را با احتیاط همراه میکند. علاوه بر این ، تبخیر بالاتر ، شوری خاک ، کدورت از عوامل محدودکننده در توسعه آبزی پروری است. با وجود شوری خاک و تعرق شدید مکانهای مستعد آبزیان در سه منطقه مورد مطالعه ، شامل منطقه یک ( ایجرود) دو قطعه با مساحت 10 هکتار ، منطقه دوم ( ماهنشان )در قالب 9 قطعه با مساحت 128 هکتار است. و منطقه سوم(طارم) در قالب ده قطعه با وسعت 220 هکتارتعیین شد. فصول سرد سال با یک درصد مساحت کل مناطق فوق به پرورش ماهی قزل آلا اختصاص یافت که منطقه ماهنشان یکی از موارد موفق است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Potential aquaculture sites along the Ghezel Ozan River in Zanjan Province
چکیده انگلیسی مقاله Ghezal ozan River is one of two river basins in the watershed divides Iranian areas of the Caspian Sea. These divisionsare located within the longitude 45◦ -27 chr('39') to 49◦-15chr('39') and Latitude the geographical range ischr('39') 34°- 57chr('39') to 47°- 53chr('39').the main river of the province of zanjan is considered to be the largest river in the country the Ghezel Ozan River . In the present study the river was divided by three regions, by each region divided by three sampling and there were a total 9 stations. The Flow rate of rever is decreasing every year as sixties decade with a maximum of 80 cubic to 30 cubic meters in the twenties,Also its fiow fluctuations are rate of this river too high as consequence becoming completly dry in some area. Due to water consumtion for arrigation for agriculture, the risk of aquaculture development in the Ghezal Ozan additionally, higher evaporation , soil salinity , turbidity are the parementers which limited for developing of aquaculture. Despite the soil salinity and high evaporation, site selection of fish-susceptible in the three study areas, the site one study(Ijrud) in two plots with an area of 10 hectares, the second study(Mahneshan) area in the form of 9 spots with an area of 128 hectares and the third study(Tarom) 10 spots with an area of 220 hectares. The cold seasons with one percent of the total area of the above areas were dedicated to salmon farming, which Mahneshan region is one of the successful cases.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله رودخانه قزل اوزان , آبزی پروری , زنجان

نویسندگان مقاله محمود نوان مقصودی | mahmmad navan maghsoodi
Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI)
موسسه تحقیقات شیلات ایران

سید محمد صلواتیان | mahmmad salavatian
Iranian Fisheries Science Research Institute
موسسه تحقیقات شیلات ایران

رودابه روفچایی | Rudabeh Rufchaei
-


محمد رضا رمضانی | mahmmad raza ramzani
-


افشین امیری | Amiri
-نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-214-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها