هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مطالعه هیستومورفومتری مخ و مخچه در ماهی کپور نقره‌ای
چکیده فارسی مقاله ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) از ماهی های گرما دوست است که بومی چین و شرق سیبری می باشد. به طورکلی مغز ماهیان مانند مغز مهره داران دیگر در ابتدای تشکیل، شامل مغز قدامی یا پروسن سفالون(Prosencephalon) ، مغزمیانی یا مزن سفالون(Mesencephalon) و مغز خلفی یا رومبن سفالون(Rhombencephalon) می باشد و سپس تمایز حاصل می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی هیستومورفومتری مخ و مخچه در ماهی کپور نقره ای بود. به همین منظور تعداد 10 عدد ماهی کپور نقره ای بالغ، سالم، هم وزن و بدون هیچ عارضه قبلی از استخرهای پرورشی به صورت زنده صید نموده و بعد از مرگ کامل ماهی ها، سرها جدا شد. سپس مغز آن ها با دقت از حفره جمجمه بیرون آورده و در داخل مایع فرمالین 10 درصد منتقل شد. در آزمایشگاه هر مغز ازنظر ابعاد به وسیله کولیس و ازنظر وزن با ترازوی دیجیتال اندازه گیری شد. نمونه های حاصله به روش هماتوکسین ائوزین (H & E) رنگ آمیزی شده و توسط میکروسکوپ نوری ارزیابی شد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که میانگین وزن مغز در ماهی کپور نقره ای 0.628 گرم می باشد. پنج ناحیه اصلی در مغز این گونه از ماهی به خوبی قابل تشخیص بود که عبارت بودند از مغز جلویی، مغز رابط، مغزمیانی، مغز کوچک و بصل النخاع. در ماهی کپور نقره ای متن سفالون (Metencephalon) واجد دو بخش عمده است: والوولاسربلی (Valvala cerebelli) و کورپوس سربلی (Corpus cerebelli). اعصاب مغزی در کپور نقره ای شامل عصب بویایی، بینایی، حرکتی مشترک چشم، اشتیاقی، سه رشته، حرکتی خارجی چشم، چهره ای، شنوایی، زبانی حلقی و واگ می باشد. نتایج به صورت کلی نشان داد ساختارهای مختلف مغزی در این گونه از ماهی کاملاً توسعه یافته و به طور کامل قابل تشخیص است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Histomorphometrical study of cerebral and cerebellum of Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix)
چکیده انگلیسی مقاله The brain of the fishes, like the other vertebrate brain at the beginning of the formation, includes the forebrain or prosencephalon, midbrain or mesencephalon, and hindbrain or rhombencephalon, and then it will be developed. This study aimed to investigate the histomorphometry of the brain and cerebellum in silver carp. Ten adult, healthy, same weight, and with no previous complication silver carp were caught alive from the swimming pools and the heads were removed after the complete death. Then the brain was carefully removed from the cranial cavity and transferred to the 10% formalin liquid. In the laboratory, each brain was measured in terms of dimensions by caliper and weight with a digital scale. The specimens were stained by Hematoxylin and eosin staining and evaluated by a light microscope. The mean weight of the brain was 0.628 grams. The five main areas were distinct, that included forebrain, midbrain, hindbrain, cerebellum, and myelencephalon. In silver carp, metencephalon has two major areas includes valvala cerebelli and corpus cerebelli. The brain nerves in silver carp include olfactory nerve, vision, joint movement of the eye, enthusiasm, three strands, and external movement of the eye, face, hearing, pharynx, and vagu. The results indicated that there are various structures of encephalon in the silver carp brain.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله آبزیان, ماهی کپور, ریخت سنجی بافتی, مغز

نویسندگان مقاله عبداله عبداله پور | Abdollah Abdollahpour
Student of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran
دانشجوی دکتری حرفه‌ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

رضا آقایی | Reza Aghayi
Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی و علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ایران

حمید آقازاده | Hamid Aghazadeh
Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی و علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ایران

محدثه فرحبد | Mohaddeseh Farahbod
Student of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran
دانشجوی دکتری حرفه‌ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-230-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها