هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی رابطه طول_وزن و شاخص وضعیت گونه مروارید ماهی لب نازک Acanthobrama microlepis در رودخانه های قزل اوزن و سفیدرود حوضه خزر
چکیده فارسی مقاله چکیده در این مطالعه رابطه طول- وزن و شاخص وضعیت 89 قطعه از گونه Acanthobrama microlepis صید شده از رودخانه های قزل اوزن و سفیدرود حوضه خزر به اجرا درآمد. میانگین طول و وزن نمونه های صید شده به ترتیب1/26±10/67 سانتی متر و 8/8± 13/33 گرم بود. مقدار شاخص وضعیت 1/06و 0/96 و نیز پارامتر b برابر با 3/24 و 3/15 به ترتیب برای جمعیت های قزل اوزن و سفیدرود محاسبه شد. مقدار b محاسبه شده نشان دهنده الگوی رشد آلومتریک مثبت این گونه در رودخانه های ذکر شده می باشد (3
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Length–weight relationship and condition factor of Blackbrow bleak(Acanthobrama microlepis) from Ghezel–Ozen and Sefid–Rud rivers of caspian Sea basin
چکیده انگلیسی مقاله Abstract In this study the length-weight relationship and condition factor of 89 specimens caught belonging Acanthobrama microlepis was investigated from the Ghezel-Ozan and Sefid-Rud rivers of the Caspian Sea basin. The length and weight average of the samples were 10.67 ± 1.62 cm and 13.33 ± 8.8 g, respectively. The condition factor and b-value was calculated as 1.06 and 0.96, and b parameter of 3.24 and 3.15 for the Ghezel-Ozan and Sefid rivers populations, respectively. The calculated parameter of b indicates a positive allometric growth for this specie from the mentioned rivers (b>3).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Acanthobrama microlepis, رابطه طول–وزن, شاخص وضعیت, سفیدرود

نویسندگان مقاله کیوان عباسی | keyvan abbasi
پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی

زانیار غفوری | zaniar Ghafouri
دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-106-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها