هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی تأثیر پودر گلپر (Heracleum sp.) بر فراسنجه‌های خونی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
چکیده فارسی مقاله هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر استفاده از پودر گلپر بر فراسنجه­های خونی در قزل­آلای رنگین­کمان می­باشد. بدین منظور ماهیان با وزن اولیه 20 تا 30 گرم در پنج تیمار و سه تکرار به مدت 60 روز با جیره­های آزمایشی شامل: صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد پودر گلپر تغذیه شدند. نتایج فراسنجه­های خونی نشان داد میزان گلبول سفید، هموگلوبین، هماتوکریت و MCV در روز 30 و 60 تحت تأثیر گلپر قرار گرفتند (05/0>p). در روز 30، بیشترین گلبول سفید و قرمز در جیره حاوی 5/1% پودر گلپر مشاهده شد، درحالی که کمترین مقادیر مذکور به ترتیب در تیمارهای 1 و 5/0 درصد پودر گلپر بدست آمد. علاوه بر این، کمتربن و بیشترین مقادیر هموگلوبین و MCH به ترتیب با افزودن 5/0% و 2% گلپر بدست آمد. همچنین، بیشترین مقدار لنفوسیت با افزودن 5/1% گلپر به جیره مشاهد گردید. بیشترین تعداد مونوسیت و نوتروفیل در تیمار شاهد بدست آمد. در روز 60 پرورش، بالاترین و پایین­ترین تعداد گلبول سفید به ترتیب در 5/1 و 5/0 درصد گلپر مشاهده شد. درصد هماتوکریت در تیمار 5/1% پودر گلپر به طور معنی­داری بیشتر از شاهد و 5/0% گلپر بود (05/0>p). همچنین، تعداد لنفوسیت، نوتروفیل و ائوزینوفیل تحت تأثیر جیره پودر گلپر قرار نگرفتند (05/0p). به طور کلی استفاده از پودر گلپر در جیره قزل­آلا به منظور بهبود برخی شاخص­های خونی توصیه می­شود ولی باید به مدت زمان مصرف توجه داشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی ffect of dietary hogweed (Heracleum sp.) powder on hematological indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
چکیده انگلیسی مقاله The goal of this study was to study the effect of dietary hogweed (Heracleum sp.) powder on hematological indices in rainbow trout. Fish with an approximate weight of 20-30g were randomly divided into 5 groups each in triplicate fed experimental diet containing (0), 0.5, 1, 1.5 and 2 percent hogweed powder. According to the hematological parameters, white blood cells, hemoglobin, hematocrit and MCV were affected by addition of hogweeds after both 30 and 60 days of sampling. On day 30, Addition of 1.5% hogweed improved white and red blood cells, while those value reduced by 1 and 0.5% hogweed, respectively. Furthermore, fish fed 0.5% and 2% hogweed led to lower and higher value of hemoglobin, and MCH. Lymphocyte number increased in fish fed 1.5% hogweed. Higher number of monocyte and neutrophil were in control compare to other groups. On day 60, the highest and lowest level of white blood cells achieved by adding 1.5 and 0.5 percent hogweed to the diet, respectively. Hematocrit increased significantly by dietary hogweed 1.5% (P<0.05). Also, lymphocyte, monocyte and neutrophil number did not affect by dietary hogweed, whereas, supplementation of 1% hogweed caused increasing in monocyte. Generally, administration of hogweed in diet of rainbow trout is advised considering enhancement of hematological parameters but period of treating should be noticed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ماهی, لنفوسیت, ایمنی, مونوسیت, محرک های گیاهی

نویسندگان مقاله کریم چکاو | karim chekav


فرید فیروزبخش | farid firouzbakhsh


خسرو جانی خلیلی | khosrow janikhaliliنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-262-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها