هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی تأثیر پودر گلپر (Heracleum sp.) بر عملکرد رشد و ضریب تبدیل غذایی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
چکیده فارسی مقاله این مطالعه به منظور بررسی تأثیر استفاده از پودر گلپر بر عملکرد رشد و ضریب تبدیل غذایی در قزل­آلای رنگین­کمان صورت گرفت. بدین منظور ماهی­ها با میانگین وزن اولیه 58/0±38/23 گرم در پنج تیمار و سه تکرار به مدت 60 روز با جیره­های آزمایشی شامل: صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد پودر گلپر تغذیه شدند. نمونه­گیری در روز 30 و 60 صورت گرفت. طبق نتایج حاصل از روز 30 و 60 پرورش، غلظت­های مختلف پودر گلپر اثر معنی­داری بر روی افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی نشان دادند (05/0P<). در روز 30، بالاترین افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن و نرخ رشد ویژه در تیمار 2% پودر گلپر مشاهده گردید و کمترین مقادیر شاخص­های مذکور به طور معنی­داری مربوط به جیره حاوی 5/0% پودر گلپر بود (05/0P<). همچنین 5/0% پودر گلپر موجب افزایش ضریب تبدیل غذایی پس از 30 روز شد. در روز 60، افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه به طور معنی­داری بیشترین و کمترین مقدار را به ترتیب در تیمارهای شاهد و 5/0% پودر گلپر نشان دادند (05/0P<). همچنین، 5/0% پودر گلپر منجر به افزایش ضریب تبدیل غذایی شد ولی در سایر تیمارها تفاوت معنی­داری با شاهد مشاهده نشد (05/0P>). بطور کلی، افزدون 2% پودر گلپر در مدت 30 روز با توجه به بهبود شاخص­های رشد در قزل ­آلای رنگین­ کمان توصیه می­شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of dietary hogweed (Heracleum sp.) powder on feed efficiency and growth performance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
چکیده انگلیسی مقاله Current study was performed to study the effect of dietary hogweed (Heracleum sp.) powder on growth performance and feed efficiency in rainbow trout. Fish with an average weight of 23/38±0/58g were randomly divided into 5 groups each in triplicate fed experimental diet: control (0), 0.5, 1, 1.5 and 2 percent hogweed powder supplemented to basal diet for 60 days. Fish sampling was performed on days 30 and 60. According to the results, weight gain, body weight increasing, specific growth rate and feed conversion ratio significantly changed by dietary hogweed after 30 and 60 days (P<0.05). Addition of 2% hogweed improved weight gain, body weight increasing and specific growth rate after 30 days, whereas, the lowest value achieved by 0.5% hogweed. Also, feed efficiency increased in diet containing 0.5% hogweed. On day 60, control and dietary 0.5% hogweed caused higher and lower value of weight gain, body weight increasing and specific growth rate, respectively. Moreover, dietary 0.5% hogweed led to higher feed conversion ratio compare to other groups (P<0.05). In conclusion, supplementation of 2% hogweed is suggested for 30 days in order to improve growth performance.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ماهی, بهبود رشد, آبزی پروری, بازماندگی

نویسندگان مقاله کریم چکاو | karim chekav


فرید فیروزبخش | Farid Firouzbakhs


خسرو جانی خلیلی | khosrow janikhaliliنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-262-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها