هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی شناسایی انگلهای مشترک ( زئونوز) کپورماهیان ( chalcalburnus chalcoides,Rutilus frisii kutum,Capoeta capoeta ) و شگ ماهیان ( alosa branshnikovi,clupeonella grimmi ) در حوزه جنوبی دریای خزر
چکیده فارسی مقاله گوشت ماهی به دلیل ارزش غذایی بالا شامل اسیدآمینه ضروری ، پروتئین قابل هضم اسیدهای چرب غیر اشباع و انواع ویتامین ها و املاح مورد توجه بسیاری از مردم جهان قرار گرفته است. تنوع در نوع طبخ و شناخت ذائقه مردم این محصول را عامه پسند نموده و متعاقب آن بیماریهایی در صورت عدم رعایت بهداشت به انسانها منتقل مینماید. از جمله بیماریهای انگلی مشترک با انسان. در این راستا در 1397 تحقیقی در غرب مازندران ( نوشهر) انجام و 180 عدد ماهی از خانواده کپور ماهیان و شگ ماهیان توسط تور پره و سالیک صید و جهت نمونه برداری به ایستگاه تحقیقات خیرود منتقل شدند. نمونه ها پس از جداسازی و فیکساسیون با فرمالین 10 درصد به روش کارمن آلوم رنگ آمیزی و با استفاده از کلید معتبر شناسایی شدند ( Lom&Dykov,1922 ). از خانوتده کلاینوستوماییده ( کلینوستوموم کمپلانوتوم ) ، از خانواده ی آنیزاکیده ( آنیزاکیس ، کنتراسکوم ) و از خانواده پلی مرفیده (کورینوزوما استروموزوم ) مشاهده شد. از کل ماهیان صید شده 18/3 درصد به انگل مشترک آلوده بودند. بیشترین فراوانی آلودگی مربوط به کلینوستوموم در سیاه ماهی 26 عدد بود. بیشترین تعداد ماهی آلوده به انگل آنیزاکیس با 4 گونه ماهی ( شاه کولی ،سیاه ماهی ، آلوزا برانشیوکووی ، کیلکا) بود. براساس نتایج اخذ شده پیشنهاد می گردد ماهی و فراورده های آن در منطقه بصورت خام و یا نیم پز مصرف نگردد. طبق اطلاعات بدست آمده جهت درمان یرقان از بچه ماهیان بصورت خام مصرف میشود ( ملک 1371 ) .
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Title: Identification of common parasites (zoonosis) of carp and alosa branshnikovi,clupeonella grimmi)) clupeidae In the southern basin of the Caspian Sea
چکیده انگلیسی مقاله fish meat has attracted the attention of many people around the world due to its high nutritional value, including essential amino acids,digestible protein , unsaturated fatty acids and a variety of vitamins and minerals . Variety in the type of cooking and knowledge of people,s tastes make this product popular and consequently transmits diseases to humans if hygiene is not observed, including parasitic diseases common to humans in this regard , in 1397, a study was cnducted in wester mazandaran (Nowshar) and 180 fish from the family of carp and clupeidae were caught by nets and salik and transferred to kheyrood research station for samp;ing. After isolation and fixation , the samples were stained with 10 % farmalin by Carmen-Alum method and identified using a valid key (Lom&Dykova,1922). it was observed from kleinostomidae family (klinostomum camplanotum),Anisacidae family (Anisakis,contrasecom)and polymorphide family (corinosoma stromosome).Of the total fish caugh,18/3 % were infected with the common parasite. The highest frequency of infection related to clinostomum in Capoeta capoeta was 26. The highest number of fish was infected with Anisakis parasite with 4 species of fish ( chalcalburnus calcoides,capoeta capoeta , Aloza branchyukivi, clupeonella grimmi). Based on the obtained results , it is recommended that fish and its products should not be consumed raw or undercooked in the region. According to the information obtained, it consumes raw fish to treat jaundice (Malek,1992)
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله کلمات کلیدی , ماهی, انگل, زئونوز

نویسندگان مقاله زیبا رضوانی | ziba rezvani
موسسه علوم تحقیقات شیلات

فرهاد عقلمندی |
موسسه علوم تحقیقات شیلات

فرشیده حبیبی |
موسسه علوم تحقیقات شیلات

مریم قیاسی |
موسسه علوم تحقیقات شیلات

علی رضایی |
موسسه علوم تحقیقات شیلات


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-260-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها