هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی اثرات آمونیاک و تغذیه با نانوسلنیوم و ویتامین E بر قابلیت تنظیم اسمزی در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
چکیده فارسی مقاله این مطالعه به منظور امکان سنجی قابلیت بهبود سازگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) نسبت به استرس مزمن آمونیاک، به عنوان یک عامل بازدارنده در سیستم­های پرورش مدار بسته، با استفاده از مکملهای غذایی ویتامین Eو نانوذرات سلنیوم انجام شد. بدین منظور، تعداد 150 قطعه ماهی با میانگین وزنی 84/0±4/8 گرم به 5 تیمار با 3 تکرار تقسیم شدند; ماهیان تغذیه شده با جیره پایه و بدون استرس آمونیاک (C-)، ماهیان تغذیه شده با جیره پایه همراه با استرس آمونیاک (C+)، ماهیان تغذیه شده با جیره مکمل ویتامین E و تحت استرس آمونیاک (E)، ماهیان تغذیه شده با جیره مکمل نانوسلنیوم و تحت استرس آمونیاک (Se) ماهیان تغذیه شده با جیره مکمل ویتامین E به همراه نانوسلنیوم تحت استرس آمونیاک (E+Se). سپس، در روزهای 44 و 60 آزمایش مورد نمونه برداری قرار گرفتند. فشار اسمزی، میزان آمونیاک و کورتیزول پلاسمای خون و بافت شناسی آبشش­ها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان دادند تنها ماهیان E+Se توانستند 30 روز پس ازمواجهه با آمونیاک میزان فشار اسمزی پلاسمای خود را به طور معنی داری کاهش دهند و با شرایط جدید سازگار شوند. میزان آمونیاک و کورتیزول نیز تنها در پلاسمای خون ماهیان گروه E+Se تا انتهای دوره آزمایش افزایش چندانی پیدا نکرد و در سطحی تقریبا مشابه گروه C- مشاهده شد. در بافت شناسی آبشش­ها، آسیب­دیدگی لاملاها (تیغه­های ثانویه) و افزایش تعداد سلولهای کلراید تنها در ماهیان گروه C+ مشاهده شد در حالیکه هیچ تغییر هیستوپاتولوژیکی در سایر گروه­های مورد آزمایش مشاهده نشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effects of ammonia exposure and nutrition with vitamin E and nano-selenium on some of physiological responses in rainbow trout) Oncorhynchus mykiss(
چکیده انگلیسی مقاله This study was performed to improve the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) acclimation against the chronic stress of ammonia exposure, as an inhibiting factor in recirculating aquaculture system, by using dietary supplements of vitamin E and nano-Selenium. For this reason, 150 individuals fish with the mean weight of 8.4 ± 0.84 g, were divided in to 5 treatments with 3 replicates; Fish fed with no supplemented food without ammonia exposure (C-), Fish fed without supplemented food but with ammonia exposure (C+), Fish fed with supplementation of vitamin E and ammonia exposure (E), Fish fed with supplementation of Nano-Selenium and ammonia exposure (Se) and fish fed with supplementations of combined vitamin E and Nano-Selenium with ammonia exposure (E+Se). They were then sampled at days of 44 and 60 during experimental period. The amount of osmotic pressure, Ammonia and the Cortisol were measured in blood plasma. Histology of the gills were also studied. The results showed that only fish fed with E+Se were able to significantly decrease their osmotic pressure after 30 days of ammonia exposure and adapted in new condition. The level of ammonia and Cortisol in the blood plasma were not obviously increased only in the fish fed with E+Se and they were observed in the level similar to the C- fish group. For the histology of the gills, the lamellar fusion and hyperplasia of the chloride cells were occurred only in C+ fish group while no histopathological signs were observed in other experimental groups.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله استرس, آمونیاک, ویتامین E, نانو سلنیوم, تنظیم اسمزی, قزل آلای رنگین کمان

نویسندگان مقاله عافیه ناظر | Afieh Nazer


محمد هرسیج | Mohammad Harsij


سیده آیناز شیرنگی | Seyedeh Ainaz Shirangi


حسین آدینه | Hossein Adinehنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-195-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها