هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی ارزیابی فراوانی میکروپلاستیک‌ها در اندام‌های مختلف ماهی Rastreliger kanagurta
چکیده فارسی مقاله میکروپلاستیک­ها به عنوان ذرات پلاستیکی با اندازه کمتر از 5 میلی­متر، به عنوان یکی از آلاینده­های نوظهور اکوسیستم­های آبی محسوب می­شوند که اخیراً توجه محققین جهانی را برای بررسی پیامدهای منفی زیست­محیطی احتمالی به خود جلب کرده­اند. در این پژوهش 18 نمونه ماهی طلال از صیادان بندرهای عباس، میناب و لنگه خریداری شد و فراوانی میکروپلاستیک­ها در بافت­های مختلف شامل ماهیچه پشتی، کبد، آبشش و دستگاه گوارش مشخص شد. نتایج نشان داد که میانگین طول و اندازه ماهیان مورد بررسی به ترتیب 62/1± 28/23 و 06/31±35/159بود. میانگین فراوانی میکروپلاستیک­ها در بافت­های ماهیچه، کبد، آبشش و دستگاه گوارش به ترتیب59/0± 33/0، 84/1±28/1، 61/1± 56/1و 70/1±22/1 ذره در فرد شمارش شد. بیشترین و کمترین تعداد میکروپلاستیک­ها به ترتیب 8 و صفر ذره در فرد بود. شکل­های فیبر، قطعه و فیلم به ترتیب با فراوانی های 95%، 4% و 1% شکل­های شناسایی شده میکروپلاستیک­ها در نمونه­ها بودند. رنگ­های مختلف سیاه، قرمز، آبی، سبز و سایر رنگ­ها برای میکروپلاستیک­ها شناسایی شد که رنگ­های سیاه و قرمز به ترتیب با فراوانی 50% و 13% رنگ­های غالب میکروپلاستیک­ها بودند. تحلیل اندازه میکروپلاسیتک­ها نشان داد که بیش از 90% آن­ها دارای اندازه کمتر از 200 میکرومتر بودند. ارتباط معنی­دار (r=0.49) تنها میان اندازه ماهی و فراوانی میکروپلاستیک­ها در دستگاه گوارش ماهی طلال به دست آمد. کنترل کیفیت آزمایشگاهی وجود آلودگی میکروپلاستیکی را نشان داد؛ از این رو داده­های بافت­های ماهیچه و کبد دارای عدم قطعیت بالا بود و بنابراین تنها داده­های آبشش و دستگاه گوارش قابل اعتماد است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Abundance assessment of microplastics in different tissues of Rastreliger kanagurta
چکیده انگلیسی مقاله Microplastics, as plastic particles smaller than 5 mm in size, are one of the emerging pollutants in aquatic ecosystems that have recently attracted the attention of global researchers to investigate the possible negative environmental consequences. In this study, 18 samples of Indian mackerel were purchased from fishermen in BandarAbbas, Minab, and Lengeh, and the abundance of microplastics in various tissues including dorsal muscle, liver, gills, and gut was determined. The results showed that the mean length and size of the fish specimens were 23.28 ±1.62 and 159.35 ± 31.06, respectively. The mean abundance of microplastics in muscle, liver, gill, and gut was 0.33 ± 0.59, 1.28 ± 1.84, 1.56 ± 1.61, and 1.22 ± 1.70 pa/ind, respectively. The maximum and the minimum number of microplastics were 8 and zero pa/ind, respectively. Fiber, fragment, and film shapes with 95%, 4%, and 1% frequency were the identified microplastics shapes in the samples, respectively. Different colors of black, red, blue, green, and other colors were identified for microplastics, of which black and red were the predominant colors of microplastics with a frequency of 50% and 13%, respectively. Microplasticity size analysis showed that more than 90% of them were less than 200 micrometers in size. A significant correlation (r = 0.49) was found only between fish size and the abundance of microplastics in the gut. Laboratory quality control showed the presence of microplastic contamination; Hence, muscle and liver tissue data had a high uncertainty, and therefore only gill and gut data were
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ماهی طلال, خلیج فارس, زباله دریابی فیبر, قطعه

نویسندگان مقاله علی حسین پور | Ali Hosseinpour


عاطفه چمنی | atefeh chamani


روح اله میرزایی |


لیلی محبی نوذر | Leili Mohebbi -Nozarنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-264-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها