هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی اولویت غذایی بچه ماهیان سفید در سواحل استان گیلان (حوزه جنوبی دریای خزر)
چکیده فارسی مقاله ماهی سفید مهم ترین گونه تجاری در آب های ساحلی شمال ایران می باشد، به طوری که بیش از 50 درصد تناژ صید انواع ماهیان استخوانی و نزدیک 70 درصد درآمد صیادان شرکت های تعاونی پره را در سواحل ایرانی دریای خزر تشکیل می دهد. هرساله بیش از 80 میلیون بچه ماهی سفید توسط شیلات ایران برای بازسازی ذخایر این گونه در تالاب انزلی و رودخانه های گیلان رهاسازی شده و سپس این ماهیان برای ادامه رشد، عمدتا پس از یک روز تا چند هفته وارد دریای خزر می گردند. این بررسی با هدف تعیین اولویت غذایی بچه ماهیان سفید در سواحل استان گیلان و در تیرماه 1399 انجام شد. نتایج بررسی 43 عدد بچه ماهی سفید با میانگین وزن 15/2±05/3 گرم و طول کل 5/14±6/66 میلی متر نشان داد که شدت تغذیه این ماهی 2/114±6/199 بوده و شاخص تهی بودن روده 0/14 درصد تعیین شد. در روده بچه ماهیان سفید سخت پوستان کفزی (گاماریده، بالانیده و استراکودا)، حشرات آبزی (شیرونومیده، افمروپترا)، نرمتنان دوکفه ای (اسفاریده و سراستودرما)، جلبک های رشته ای و دتریت مشاهده شد که گاماریده و شیرونومیده نسبت به بقیه طعمه ها سهم بیشتری داشتند اما جلبک ها و دتریت نیز در روده اغلب ماهیان مشاهده شد. همچنین گاهی اوقات زئوپلانکتون در روده این ماهیان یافت شد که نشان می دهد علاوه بر جانوران کفزیان و جلبک های رشته ای از زئوپلانکتون ها نیز استفاده می نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigation of feeding priority of Rutilus kutum fingerlings in Guilan province coasts (Southern Caspian Sea)
چکیده انگلیسی مقاله Rutilus kutum is commercially the most important fish in the Iranian Caspian Sea, and it forms more than 50% of the total weight of bony fishes caught and about 70% of the financial input of the beach seine fishermen. More than 80 million of the fish fingerlings are produced by Iranian Fisheries Organization annually and they are released in Anzali wetland and in estuary of 10 rivers from Gilan province to restock. These released fish fingerlings enter to the Caspian Sea for continuing growth after one day until some weeks. This study aimed to determine food items priority of the fish in Gilan province shores in July 2020. The results of this study on 43 specimens with body weight and total length averages 3.05±2.15 g and 66.6±14.5 mm respectively showed that the intensity of fullness index was 199.6±114.2, and the vacuity index of the gut was 14.0%. Benthic crustacean (Gammaridae, Balanidae, and Ostracoda), aquatic insects (Chironomidae, Ephemeroptera), Bivalvia mollusks (Spharium and Cerastoderma), filamentous algae and detritus were observed. Gammaridae and Chironomidae constituted more portion rather than other prey, but algae and detritus were observed in the gut of more individual. Sometimes zooplanktons were found in the gut of fingerlings, showing they consume a suitable spectrum of prey such as benthic animals, filamentous algae, and zooplankton, too.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ماهی سفید, تغذیه, زیست شناسی, دریای خزر

نویسندگان مقاله علینقی سرپناه | Alinaghi Sarpanah
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

کیوان عباسی | Keivan Abbasi
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

مصطفی صیادرحیم | Mostafa Sayadrahim
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

جلیل سبک آرا | Jalil Sabkara
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

سپیده خطیب | Sepideh Khatib
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

مهدی مرادی | Mehdi Moradi
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

یعقوبعلی زحمتکش | Yaghobali Zahmatkesh
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

مرتضی نیک پور | Morteza Nikpoor
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

سیامک باقری | Siamak Bagheri
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

فریبا مددی | Fariba Madadi
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-242-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها