هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی پراکنش ماهیان رودخانه خالکایی (حوضه تالاب انزلی)
چکیده فارسی مقاله در حوضه تالاب انزلی حداقل یازده رودخانه وجود دارد که رودخانه خالکایی یکی از رودخانه های مهم آن می باشد. این بررسی با هدف شناخت جمعیت ماهیان این رودخانه صورت گرفت و برای این کار 7 ایستگاه انتخاب شد و نمونه برداری فصلی ماهیان در سال های 1395 و 1396 با استفاده از الکتروشوکر انجام شد. نتایج نشان داد که در رودخانه خالکایی 23 گونه ماهی از 6 خانواده وجود دارند که خانواده های کپورماهیان (Cyprinidae) و گاوماهیان (Gobiidae) به ترتیب با 16 و 3 گونه بیشترین تنوع را داشتند. همچنین خانواده های کپورماهیان، گاوماهیان و رفتگرماهیان خاردار (Cobitidae) به ترتیب با 5/67، 1/21 و 4/9 درصد تعداد، بیشترین فراوانی را دارا بودند. گونه های گاوماهی ایران (Ponticola iranicus)، خیاطه ماهی سمیعی (Alburnoides samiii) و سیاه ماهی رازی (Capoeta razii) بیشترین پراکنش را دارا بوده و قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta) و اردک ماهی (Esox lucius) کمترین پراکنش را داشتند، همچنین گونه های خیاطه ماهی سمیعی، گاوماهی ایران، سیاه ماهی رازی، رفتگرماهی سانیا (Cobitis saniae) و ماهی مخرج لوله ای (Rhodeus amarus) به ترتیب 3/30، 5/18، 8/13، 4/9 و 4/8 درصد جمعیت را تشکیل داده و غالب بودند. در این بررسی 5 گونه ماهی بومزاد، 4 گونه کپورچه (Carassius gibelio)، آمورنما (Pseudorasbora parva)، گامبوزیا (Gambusia holbrooki) و گاوماهی دریاچه ای (Rhinogobius lindbergi) غیربومی و سایر ماهیان، بومی ایران بودند. همچنین 4 گونه ماهی مهاجر دریای خزر شامل سیم، شاه کولی خزری، ماهی سفید و سیاه کولی خزری در این رودخانه ارشمند و خوب شیلاتی یافت شدند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Distribution of fish species in Khalkaee River (Anzali Wetland)
چکیده انگلیسی مقاله There are at least 11 rivers entering to Anzali Wetland, which Khalkaee River is one of the most important of it. The main aim of this study was determination of fish abundance in this river and there were selected 7 stations and fish were sampled seasonally by electro-shocker in 2016 and 2017. The result showed 23 fish species belong to 6 families and Cyprinidae and Gobiidae with 16 and 3 species had the most diversity. Cyprinidae, Gobiidae and Cobitidae families comprised 67.5, 21.1 and 9.4 % of total caught individuals and they were abundant. Ponticola iranicus, Alburnoides samiii and Capoeta razii had the most dispersion, Salmo trutta and Esox lucius had the least dispersion. A. samiii, P. iranicus, C. razii, Cobitis saniae and Rhodeus caspius were abundant with 30.3, 18.5, 13.8, 9.4 and 8.4%, respectively too. 5 fish species were endemic, 4 fish species (Carassius gibelio, Pseudorasbora parva, Gambusia holbrooki and Rhinogobius lindbergi) were exotic and the others were native for Iran, too. They were identified 4 fish species of Caspian migratory fishes (Abramis brama, Alburnus chalcoides, Rutilus kutum and Vimba persa), all of Cyprinid family, in this valuable and good fisheries river.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تنوع زیستی, فراوانی, ماهیان, تالاب انزلی

نویسندگان مقاله کیوان عباسی | Keivan Abbasi
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

مهدی مرادی | Mehdi Moradi
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

مرتضی نیک پور | Morteza Nikpoor
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

یعقوبعلی زحمتکش | Yaghobali Zahmatkesh
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

علینقی سرپناه | Alinaghi Sarpanah
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

رضا محمدی دوست | Reza Mohammadidost
Iranian Fisheries Sciences Research Institute
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-239-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها