هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی میزان شیوع انگلهای خارجی ماهیان زینتی در استان گیلان
چکیده فارسی مقاله اماکن پرورش ماهی و آبزیان به واسطه تراکم بالا و شرایط کم و بیش نامناسب محیطی، بروز بیماری ها و سرعت انتشار آنها بیشتر است. انگلها ممکن است باعث کاهش رشد، مرگ و میر، تأخیر در بلوغ جنسی و یا عقیمی ماهی شده و اغلب زمینه را برای بیماریهای میکروبی، ویروسی و ... فراهم می کنند. این مطالعه به منظور تعیین فون انگلی ماهیان زینتی در مراکز پرورش ماهیان زینتی استان گیلان طی بهار تا پاییز سال 91 انجام شد. بدین منظور، به طور تصادفی 42 قطعه ماهی در حال مرگ از 2 مرکز پرورش ماهی زینتی جمع آوری شدند. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، هر نمونه به تفکیک از لحاظ وجود انگلهای خارجی مورد آزمایش قرار گرفت. در مجموع، 3مزرعه در فصل پاییز و 5مزرعه در فصل بهار به انگلهای multifiliis Ichthyophthirius، Chilodonella، Dactylogyrus sp.، Gyrodactylus sp. وTrichodina sp. مبتلا بوده اند. میزان شیوع آلودگی به انگل 37%، در ایکتیوفتیریوس 44%، تریکودینا 23%، داکتیلوژیروس 13% ، ژیروداکتیلوس 6% و در مورد چیلودونلا 2% بود. همچنین 15% آلودگی مضاعف به دو انگل داشتند. بیشترین آلودگی انگلی ماهیان زینتی استان گیلان مربوط به انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس و کمترین میزان آلودگی مربوط به چیلودنلا بود. همچنین میزان آلودگی انگلی در مزارعی که از آب چاه استفاده میشد، بیشتر بود. از نظر رابطه آلودگی به انگل و دمای آب، بیشترین میزان آلودگی در دمای بالای30درجه و کمترین میزان آلودگی مربوط به دمای بین 25تا 28درجه سلسیوس بود. این تحقیق نشان داد که ماهیان زینتی استان گیلان به انگلهای خارجی مبتلا میباشند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Prevalence of external parasites of ornamental fish in Guilan province
چکیده انگلیسی مقاله Fish and aquatic habitats due to high density and more or less unfavorable environmental conditions are more prone to diseases and the rate of their spread is high. Parasites may reduce growth, mortality, delay puberty or fish infertility, and often provides background for bacterial, viral and other diseases. This study was done in order to determine the parasitic fauna of ornamental fish in Guilan province during 6 months between spring to autumn 2012. For this purpose, 42 dying fish from 2 ornamental fish farms were selected randomly and each sample was examined for ectoparasites in parasitology laboratory overall 3 farms in autumn and 5 farms in spring were infected by Ichthyophthirius, Chilodonella, Dactylogyrus, Gyrodactylus and Trichodina. Total occurrance value was 37%, and in above mentioned parasites were 44%, 2%, 13%, 6% and 23% respectively. also 15% had double infection with two parasites. The highest infestation rate belongs to Ichthyophthirius and the lowest infestation rate belongs to Chilodonella. Infection was higher where well water was used. There was a relationship between infection and water temperature which the highest infection rate observed at temperatures above 30oC and the lowest at 25-28oC. The survey revealed infestation of ornamental fish with ectoparasites in this area.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله آلودگی, مضاعف, منوژن, فون, تریکودینا

نویسندگان مقاله مهرداد اصغرنیا | Mehrdad Asgharnia
Institute of fisheries research scienses
مؤسسه علوم تحقیقات شیلاتی کشور

محدث قاسمی | Mohaddes Ghasemi
Institute of fisheries research scienses
مؤسسه علوم تحقیقات شیلاتی کشور


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-215-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها