هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی اندازه گیری غلظت فلزات سنگین(Pb,Cd,Cu,Ni) در بافت خوراکی ماهی سفید دریای خزر
چکیده فارسی مقاله آلودگی اکوسیستم های آبی با فلزات سنگین یک نگرانی عمده برای موجودات وسلامتی انسان است.آلاینده هایی مانند فلزات سنگین در طول زنجیره غذایی تجمع می یابند و در انتها به بدن انسان منتقل می شوند.این تحقیق به منظور تعیین سطح فلزات سنکین در اندامهای کبد و عضله ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در سواحل استان گیلان(آستارا ، چابکسر) انجام گرفت. در این بررسی بافت عضله بدلیل اهمیتش در تغذیه انسان بعنوان بافتهای هدف انتخاب شد. در این بررسی تعداد 18 نمونه ماهی تهیه و پس از تفکیک اندامهای ماهی به روش هضم تر و مخلوط اسید (HNO3/HCLO4) صورت گرفت و با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله (FAAS) تعیین غلظت گردید.نتایج این بررسی نشان داد میانگین غلظت فلزات کادمیم ، سرب ، مس و نیکل به ترتیب 341/0 ، 653/0، 742/1 و 291/0 میکرو گرم بر گرم وزن خشک بدست آمد. این نتایج نشان داد غلظت سرب و کادمیم در نمونه های منطقه آستارا نسبت به منطقه چابکسر بالاتر بوده است . میزان فلزات کادمیم، مس و نیکل زیر حد استانداردهای تعیین شده توسط سازمان های WHO, EPA , FAO به دست آمد اما غلظت سرب بالاتر از استانداردهای WHO, EPA ارزیابی شد که این می تواند یک هشدار برای مصرف این ماهی در گروه های آسیب پذیر جامعه باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Heavy metals(Ni,Cu,Cd,Pb) determination is edible tissueof Rutilus Frisii kutum of Caspian Sea
چکیده انگلیسی مقاله The pollution of aquatic ecosystems with heavy metals, have always been a major concern for aquatic organisms and human health. Contaminants such as heavy metals are accumulated along the food chain and then transmitted to human body.The aim of this survey is to evaluate the level of heavy metals in edible tissue of Rutilus Frisii kutum Guillan Provence region of Astara and Chaboksar The edible tissues is consumption of human consumptiar.40 sample of different organs of fishes were digested by nitric acid - per chloric acid mixture and the concentration of heavy metals determined by atomic absorption spectrophotometer . Mean concentration of Cd, Pb, Cu and Ni was 0.341, 0.653, 1.742,0.291 (μg/g dry weight), respectively .The result showed that the level of lead and cadmium of fish were higher in astara than in chaboksar. The levels of Ni, Cu and Pb were lower than the standard levels established by WHO, FAO, and EPA but levels of Cd exceeded the standards of WHO and EPA. These results can be a warning for consumers of these fish.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله فلزات سنگین, ماهی سفید , جذب اتمی , دریای خزر

نویسندگان مقاله هادی بابائی | hadi babaei
پژوهشکده انزلی


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-244-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها