هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی فراوانی ، پراکنش و رشد سیاه ماهیان Capoeta رودخانه کشکان (استان لرستان)
چکیده فارسی مقاله بررسی فراوانی، پراکنش و رشد سیاه ماهیان رودخانه کشکان استان لرستان با هدف حفاظت از گونه های اقتصادی با ارزش از نظر تنوع زیستی ماهیان بومی همچنین تعیین زمان و نحوه برداشت توسط صیادان محلی با تعیین 6 ایستگاه و نمونه برداری از ایستگاهها هر 45 روز یکبار با استفاده از الکتروشوکر انجام گرفت. از بین 4207 قطعه ماهیان صید شده، 18گونه ماهی شناسایی گردید­. سه گونه از ماهیان جنس Capoeta به نامهای علمی C. aculata , C. damascine , C. trutta با تعداد 2115 قطعه، بیش از 50 درصد ترکیب گونه ای این رودخانه را تشکیل می دادند. هر 3 گونه در ایستگاه اول وجود داشتند. از ایستگاه دوم تا ششم، گونه C. aculata وجود نداشت و در ایستگاه ششم فقط گونه C. trutta صید گردید. حداکثر فراوانی طولی و وزنی گونه C. trutta در گروه طولی 250-241 میلیمتر و 100-80 گرم ، حداکثر فراوانی طولی و وزنی گونه C. damascine در گروه طولی 240-231 میلیمتر و 160-141 گرم بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Study of abundance, distribution and growth of Capoeta spp. in Kashkan river (Lorestan province)
چکیده انگلیسی مقاله The aim of present study was determination of the time and method for fishing of Capoeta in Kashkan river of Lorestan province in order to conservation of biodiversity on economicall and valuable native fish species. Abundance, distribution and growth of these fish were studied by determining 6 stations and sampling by electroshocker every 45 days. Overall, 4207 fish were caught, of which 18 species of fish were identified. 2115 individual which constituted more than 50% of the species composition of this river, were belong to three species, including: C. aculata, C. damascine, and C. trutta. All of three species were exist at the first station. There were not any C. aculata from the second to the sixth station and C. trutta was caught only in the latest station.The maximum length and weight frequency group was recorded 241-250 mm, 80-100 g and 240-231 mm, 160-141 g in C. trutta and C. damascine species, Respectively.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله فراوانی و پراکنش, رابطه طول و وزن, سیاه ماهیان , رودخانه کشکان لرستان

نویسندگان مقاله اسماعیل صادقی نژادماسوله | Esmaeil Sadeghinejad
IFRO
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

اکبر پورغلامی مقدم |
IFRO
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

عادل حسین جانی |
IFRO
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

محدثه احمدنژاد |
IFRO
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

شهرام بهمنش |
IFRO
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

سهراب دژندیان |
IFRO
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

سید عباس موسوی |
IFRO
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-241-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها