هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی تاثیر قطع غذادهی و تغذیه مجدد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر میزان ترشح هورمون کورتیزول و پایش میزان رشد
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق اثر چهار رژیم غذادهی بر هورمون کورتیزول مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق در قالب 4 تیمار و 3 تکرار بصورت کاملا تصادفی به مدت 65 روز انجام شد. در این تحقیق از تعداد 23 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان در هر واحد پرورشی با میانگین 0/42± 47/19 گرم استفاده گردید. تیمارها به ترتیب عبارت بودند از: تیمارA: شاهد، با غذادهی بطور مداوم. تیمارB: 4 هفته گرسنگی و 5 هفته غذادهی مجدد. تیمار C: 3 هفته گرسنگی و 5 هفته غذادهی مجدد، تیمار D: 2 هفته گرسنگی و 5 هفته غذادهی مجدد. غذادهی در حد اشتها و دو بار در روز صورت پذیرفت. شاخص هایی از قبیل هورمون کورتیزول، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و درصد مصرف غذای روزانه اندازه گیری گردیدند. در بررسی ضریب رشد ویژه بیشترین میزان متعلق به تیمارهای B و C بوده که این دو تیمار با سایر تیمارها اختلاف معنی دار داشتند (P<0.01) ولی با یکدیگر تفاوتی را نشان ندادند در بررسی های ضریب تبدیل غذایی، تفاوتی بین تیمارها مشاهده نگردید (0.05P<). هورمون کورتیزول پلاسما در دوران گرسنگی روند افزایشی را نشان داد اما در دوران غذادهی مجدد تغییرات این هورمون روند مشخصی را نشان نداد. با توجه به این مساله که کورتیزول متأثر از دستکاری عوامل محیطی و استرس دهنده های مختلف است و در مدت اندکی سریع تغییر می کند. پیشنهاد می شود که در مطالعات آتی دستکاری و استرس دهنده های محیطی را به حداقل رساند تا بتوان روند دقیق تغییرات کورتیزول را مورد بررسی قرار داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The effect of cessation of feeding and re-feeding of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) on cortisol secretion and growth rate monitoring
چکیده انگلیسی مقاله This study aimed to show the difference in cortisol concentrations and growth indexes with different starvation and feeding period consequents according to the IGF-I hormone level in blood with 4 treatments in 3 replications. Other indexes like Food Coefficient Ratio (FCR), Specific Growth Rate (SGR) and daily food intake were also examined during the experiment. Fish were fed twice a day ad libitum as follow during the 65 days: Treatment A (TA): Control treatment; Continues feeding, Treatment B (TB): 4 weeks of starvation and 5 weeks of refeeding, Treatment C (TC): 3 weeks of starvation and 5 weeks of refeeding, Treatment D (TD): 2 weeks of starvation and 5 weeks of refeeding. Each tank was containing 23 fishes in each unit with an initial mean weight (SD) 47.19 ± 0.42. There were no significant difference between the treatments in FCR (P<0.05) .TB and TC had significant different (P<0.01) in compare other treatments in SGR but no significant difference were observed among themselves (P<0.05).Cortisol concentrations came up in compare with control treatment at the end of the starvation (Day 29) (P<0.05) but no significant trend were observed among the treatments during refeeding period (P>0.005). According to the effects of handling and environmental on cortisol changes could be suggest should be reduce handling and stress to achieve distinctive results.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ضریب رشد ویژه, ضریب تبدیل غذایی, کورتیزول, محرومیت غذایی

نویسندگان مقاله اکبر پورغلامی مقدم | Akbar pourgholami moghaddam
Tat organisation
تحقیقات.آموزش و ترویج

محمد صلواتیان | Mohammad Salavatian
Tat organisation
تحقیقات.آموزش و ترویج

اسماعیل صادقی نژاد | Esmaeel Sadeghinejad
Tat organisation
تحقیقات.آموزش و ترویج

مهدی مرادی چافی | Mehdy Moradi
Tat organisation
تحقیقات.آموزش و ترویج


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-246-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها