هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مطالعه شاخص های رسیدگی جنسی ماهی اسبله L.,۱۷۵۸ Silurus glanis در تالاب بین المللی انزلی
چکیده فارسی مقاله ماهی اسبله از خانواده Siluridae و از راسته گربه ماهی شکلان می باشند،که گونهSilurus glanis در شمال ایران زیست می نماید.تعداد 154 عدد ماهی ماده این گونه در اندازه های مختلف ازمهرماه سال 1385 الی آبان ماه سال 1386 بوسیله تله از تالاب بین المللی انزلی بصورت ماهانه صید گردید، در این مطالعه ، شاخصهای تولیدمثلی و همچنین محدوده دمای تخم ریزی آن با استفاده از شاخص های وزنی گناد Gonado-Somatic Iindex، شاخص وزنی کبد Hepato-Somatic Index و شاخص چاقی Condition Factor مورد بررسی قرارگرفت.حداکثر میانگین مقدار شاخص وزنی غدد جنسی ((GSI، د ر ماه خرداد به% 04/3 ± 82/7رسیده و سپس با پایان تخمریزی ماهیان ماده در تیر ماه سیر نزولی آن تا ماه شهریورادامه می یابد.میزان GSI از مرحله 2 رسیدگی جنسی در ماهیان مورد بررسی بصورت معنی داری رو به افزایش نهاده و در مرحله 5 رسیدگی جنسی به حداکثر مقدار خود می رسد. این مقدار در مرحله 6 رسیدگی جنسی مجدداً کاهش می یابد. بررسی ها در این مطالعه موید این موضوع است که به نحوی تکامل غدد جنسی در اردیبهشت و خرداد به حداکثر می رسد. تغییرات مقادیر ((GSI نشان از داشتن چرخه تولید مثل سالانه می باشد.مقادیر شاخص وزنی کبد (HSI ) در طول مدت نمونه برداری نوساناتی داشته است. شاخص چاقی (CF)نیز در طول دوره نمونه برداری دارای نوسان بوده است..باتوجه به بررسی های فوق و همچنین وجود مراحل بالغ 4 و 5 رسیدگی غدد جنسی در ماههای اسفند تا خرداد این ماهی تخم ریزی می نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The study of Sexual maturation indices of Silurus glanis L., 1758 in Anzali lagoon.
چکیده انگلیسی مقاله European catfish Silurus glanis L., 1758, belonging to family Siluridae and order Siluriformes, which are found in water bodies of north of Iran and one of their distribution points is Anzali lagoon. Totally 154 specimens from Oct.2005 to Sep.2006 were study for age, body size, gonad weight, liver weight in Anzali lagoon. In this study reproduction cycle, type, season and optimum temperature of spawning period was studied by Gonado-Somatic Index (GSI), Hepato-Somatic Index (HSI) and Condition Factor (CF) in 2006 year. The maximum mean of Gonado-Somatic Index (GSI) reach to 7.82 ± 3.04 (%) in May and June, then GSI value started to decrease from July to September in the end of spawning period. From second stages of maturation GSI Value significantly increased and showed maximum amount in the 5th stages of maturity, then decreased in the 6th stages.Result of this study shows that development of sexual maturity of gonad reached maximum values in April and May and in this period water temperature was 19.33 - 22.73 ºС.Variations in GSI values show that reproduction has annual cycle which begins in September and ends in June of next year.The rate of HSI had fluctuation, during the study period .The maximum value (1.95±0.22%) of its was in November and the minimum HSI (0.79 ± 0.12%) in July. The Condition Factor also changed during reproduction cycle and it was maximum in September (0.7±0.18%) and minimum in June.Concerning these investigation Silurus glanis is has a Prolonged Spawning period extending from the April to half of June.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تالاب انزلی , تولید مثل, ماهی اسبله,شاخص چاقی,شاخص وزنی گناد,شاخص وزنی کبد

نویسندگان مقاله شهرام بهمنش | shahram Behmanesh
Iranian Fisheries Science Research Institute,Inland Waters Aquaculture Research Center
موسسه علوم تحقیقات شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

محدثه احمد نژاد | Mohadese Ahmadnejad
Iranian Fisheries Science Research Institute,Inland Waters Aquaculture Research Center
موسسه علوم تحقیقات شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-234-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها