هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی تاثیر نسبت های مختلف ترئونین به لیزین جیره بر شاخص‌های رشد و تعذیه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق اثر سطوح مختلف ترئونین ( 0 و 2/0 % و 4/0 % ترئونین) بر شاخص های رشد و تغذیه بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss )) مورد بررسی قرار گرفت. بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان در وزن حدود 6/0± 5/3 گرم غذادهی شدند. نتایج حاصل از این مطالعه ثابت کرد اضافه کردن ترئونین به جیره غذایی دارای اختلاف معنی داری بر عملکرد رشد بچه ماهیان دارد. بیشترین مقدار ضریب رشد روزانه ( DGR )، رشد ویژه (SGR) و مقدار وزن نهایی بدن (BW) در تیمار2/0 % ترئونین مشاهده شد، در حالیکه تیمار های شاهد و4/0 % ترئونین هیچ اختلاف معنی داری نداشتند. میزان ضریب تبدیل غذایی (FCR) در تیمار 4/0 % (1/08±0/01) بیشترین مقدار و کمترین مقدار FCR در تیمار 2/0 % (01/0±95/0) مشاهده شد. همچنین با اندازه گیری­ها و مشاهدات انجام شده بیشترین میزان افزایش وزن در تمام مدت مطالعه در تیمار 2/0 % و بیشترین میزان طول رشد بدن هم در تمام مدت ازمایش به جز یک هفته (هفته هشتم) در تیمار 4/0 % ماهیان مشاهده شد. شاخص وضعیت در تیمارهای 2/0 % و 4/0 % ترئونین در مقایسه با تیمار گروه کنترل تفاوت معنی داری داشتند. نتایج این تحقیق مشخص کرد که افزودن سطوح2/0 % و 4/0 % ترئونین می تواند عملکرد رشد و تغذیه را در بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان بهبود بخشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of different levels of dietary Threonine to Lysine ratio on growth indices and feeding of juvenile's Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
چکیده انگلیسی مقاله Abstract: In this study effect of different levels of dietary threonine to lysine at 3 ratios (0 (control), 0.2% and 0.4%) on growth indices and feeding of juveniles rainbow troutchr(chr('39')39chr('39'))s (Oncorhynchus mykiss) were investigated. The results from this study demonstrated that adding threonine on fishmeal had meaning full impact on growth performance, of fish samples. The highest DGR, SGR and WG were observed in threonine sample 0.2%, while and control samples 0.4% had no meaning full differences (P<0.05). Index of FCR in sample 0.4% (1.08±0.01) were the highest and sample 0.2% (0.95±0.01) had lowest number. Also The results from this study showed that the highest WG was related to sample 0.2% and the highest length of body was related to sample 0.4%. Index of k (C.F) in samples 0.2% and 0.4% had meaning full impact with control sample.The results of this study revealed that adding different levels of threonine to lysine ratios could be improved growth performance and feeding in juvenile rainbow trout fishes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله غذای ماهی, ترئونین, شاخص رشد, قزل آلای رنگین کمان, تغذیه

نویسندگان مقاله سونیا جباری ترکان | Sonya jabbari tarkan


فرهاد فرودی | Farhad Foroudi


مهدی شمسایی | Mehdi Shamsaie


صدیقه بی طالبی | Sedigheh Bitalebi


علی صمدیانی | Ali Samadianiنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-202-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها