هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی تحلیل ریخت سنجی هندسی فلس جهت شناسایی جمعیتهای مختلف گونه Alburnoides tabarestanensis در حوزه آبریز جنوبی دریای خزر
چکیده فارسی مقاله چکیده ریخت شناسی فلس و جزئیات ساختمان آن به منظور مطالعات رده بندی، چرخه زندگی، مدیریت شیلات، جمعیت شناسی و فیلوژنی ماهیان به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. مشخص کردن جمعیت های یک گونه در مدیریت شیلات و منابع طبیعی و زیست شناسی حفاظتی اهمیت زیادی دارد. به منظور شناسایی جمعیت ها از ویژگی های ریخت شناسی، شمارشی و مولکولی استفاده می شود. شیوه های ریخت شناسی هندسی، غیر تخریبی و در مقایسه با شیوه های مولکولی بسیار ارزان قیمت هستند و محدودیتی برای تعداد افراد در آنها وجود ندارد. تحلیل فوریه شکل فلس های ماهی نیز از صفات مورد استفاده در تعیین جمعیت ها است و از فواید آن مشاهده شکلی یافته های آماری است. در مطالعه حاضر تعداد 57 ماهی از گونه Alburnoides tabarestanensis از هفت جمعیت متعلق به رودخانه های توجی، کسلیان، ولم رود، صفارود، گردو چشمه، مادرسو و زرین گل صید گردید. فلس های خط جانبی در منطقه میانی بدن برداشته شد و پس از شستشو عکس برداری از آنها صورت گرفت. به منظور جدایی جمعیت ها از ریخت شناسی هندسی به شیوه outline با استفاده از شکل فلسها استفاده شد. رقومی کردن عکس ها با نرم افزار tpsDig انجام شد و سپس داده ها پس از انجام تحلیل پروکراست برای انجام تحلیل مولفه های اصلی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که از نظر شکل فلس در هفت جمعیت مورد مطالعه از گونه Alburnoides tabarestanensis اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود و صفت شکل فلس برای جدایی جمعیت های این ماهی از نظر آماری معنا دار نبود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Geometric morphometric analysis of the scale shape to discriminate populations of Alburnoides tabarestanensis in southern basin of Caspian Sea
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Scale morphology and its detailed structure is widely used in classification, life history, fishery management, population studies and phylogeny of fishes. Population determination has key role in conservation biology, natural resource management and also fishery managements. For this purpose, morphological, meristic and molecular traits were used. Fourier analysis of fish scale shapes also have been proven to be useful in identification of populations and it visualize statistical findings. Geometric morphometric methods are nondestructive and in comparison with molecular analysis, are cheap and so there is no limitation in the number of samples. In the current study geometric morphometric (outline) methods were used to determine if the shape of scales can discriminate seven populations of the Alburnoides tabarestanensis from Tuji, Keselian, Valam roud, Safar oud, Gerdo cheshmeh, Madarsoo and Zarin gol rivers. Scales were taken from the middle of lateral line of 57 fishes, after washing and cleaning photos were taken. Digitalization was done using tpsDig software and then the data submitted to Procrustes analysis, followed by principle component analysis. the result revealed that the shape of lateral line scale is not useful for this species population discrimination and their shape differences is not statistically significant.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ریخت‌شناسی هندسی, خط‌سیر‌پیرامونی (Outline, Cyprinidae, Alburnoides ), فلس ماهی.

نویسندگان مقاله مهوش سیفعلی | Mahvash Seifali
دانشگاه الزهرا

رقیه زارعی | Roghaieh Zarei
دانشگاه الزهرانشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-194-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها