هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی مقایسه خصوصیات ریخت سنجی چهار جمعیت شاهکولی (Alburnus chalcoides) در رودخانه‌های سرخرود، سردآبرود، شیرود و میانرود
چکیده فارسی مقاله چکیده ماهی شاه کولی با نام علمی (Guldenstadt, 1772) Alburnus chalcoides از خانواده کپورماهیان (Cyprinidae) در زمره گونه های نیمه مهاجر کوچ گر به رودخانه سفیدرود، تالاب انزلی و سایر رودخانه های منتهی به بخش های جنوبی و غربی دریای خزر محسوب شده از آنجا که شناسایی گونه ها و جمعیت های ماهی Alburnus chalcoides در تنوع زیستی، حفاظت و بررسی خصوصیات زیستی آن ها ضروری است، تنوع شکل بدن 4 جمعیت ماهی شاه کولی از حوضه خزر با استفاده از روش های ریخت سنجی هندسی مورد بررسی قرار گرفت. از سمت چپ نمونه ها عکس برداری شد، سپس 14 لندمارک مناسب برای استخراج داده های شکل بدن در tpsDig2 انتخاب شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از حذف تغییرات غیر شکلی، استفاده شد. در نهایت تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل خوشه ای انجام گردید. بررسی 14 صفت مورفومتریک نشان داد که جمعیت های مورد مطالعه در 14 صفت، تفاوت معنی داری دارند (p<0.05). همچنین تحلیل ریخت سنجی هندسی نشان داد که گروه های مورد مطالعه در شکل و اندازه سر، ارتفاع بدن، طول ساقه دمی و موقعیت باله پشتی متمایز هستند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که جمعیت های مختلف شاه کولی مهاجر در رودخانه های مختلف اشکال بدنی متمایزی دارند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Comparison of morphometric characteristics of four populations of Alburnus chalcoides in Sorkhrud, Sardabrud, Shirrud, Myanrud
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Caspian bleak, Alburnus cholcoides (Guldenstadt, 1772), is a species of the carp family (Cyprinidae), consideridered as a semi-migratory fish migrating to Sefidrud River, Anzali Wetland and other rivers flowing to the southern and western parts of the Caspian Sea. Since the identification of species and populations of Alburnus chalcoides is essential in studying biodiversity, conservation and investigation of their biological properties, the body shape variation of four populations from the Caspian Basin were investigated using geometric morphometric methods. Samples were photographed from the left side, then 14 landmarks were selected to extract body shape data in tpsDig2. In order to analyze the data, non-shape data were discarded. Finally, principal component analysis and cluster analysis were performed. The Investigation of 14 morphometric traits showed that the studied populations were significantly different in 14 traits (p <0.05). Also the geometric morphometric analysis showed that the studied groups were distinct in shape and size of the head, body height, tail length and dorsal fin position. The results of the present study show that different populations of Caspian bleak living in different rivers have distinct body shapes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله واژگان کلیدی, شکل بدن, شاه‌کولی, هندسی, آنالیز کانونی

نویسندگان مقاله صدیقه جانی پور | sedighe janipoor


یزدان کیوانی | Yazdan Keivanyنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-162-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها